39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Average Salary in Business Sector Totaled 1106.9 GEL

In the second quarter of 2017, averaged monthly salary in the business sector totaled 1106.9 GEL, up 128.8 GEL year on year, including the figure for women made up 816.3 GEL, up 88.8 GEL year on year.

According to Geostat indicators, averaged monthly salaries due to the size of enterprises are as follows:

Major business – 1196 GEL
Medium business – 1304.8 GEL
Small business – 892.2 GEL

In the second quarter of 2017 the highest ratio in business sector turnover structure was registered in commerce sector (45.9%), including automobiles and bicycles.

The processing industry ranks second with 12.4% ratio. Development sector is third with 10.1% ratio. Art, entertainment and recreation sectors rank fourth with 7.8%. Transport and storage service sectors rank fifth with 6.3%. Electricity and gas supply sector is sixth with 3.7% ratio, and all other sectors’ ratio accounts for 13.9%.

In the second quarter of 2017, the major ratio in business sector output was registered in processing industry (21.7%). Development sector ranks second with 20.9% and trading is third with 16.9%. Transport and storage service sector ranks fourth with 9.2%, while all other sector account for 31.3%.

In the second quarter of 2017, in terms of quantity of employers, the trading sector (wholesale and retail trades; vehicles and bicycle repairs) accounts for 25%. Processing industry – 13.7% and development sector – 10.9%/, healthcare and social services – 10.4%, transport and communications – 8.1%.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Średnia płaca w sektorze biznesu wyniosła 1106.9 GEL

W drugim kwartale roku 2017, średnia miesięczna płaca w sektorze biznesu wyniosła 1106.9 GEL, i wzrosła o 128.8 GEL rok do roku, wraz z płacą kobiet, która wniosła 816,3 GEL, odnotowując wzrost o 88,8 GEL rok do roku.

Według wskaźników instytucji Geostat, średnia miesięczna płaca w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wyniosła:

Duże przedsiębiorstwa – 1196 GEL
Średnie przedsiębiorstwa – 1304.8 GEL
Małe przedsiębiorstwa – 892.2 GEL

W drugim kwartale 2017 roku najwyższy wskaźnik udziału w obrotach został odnotowany w sektorze handlu (45.9%), włącznie z pojazdami i rowerami.

Przemysł przetwórczy zajął drugie miejsce ze wskaźnikiem 12.4%. Sektor budownictwa trzecie miejsce ze wskaźnikiem 10.1%. Sektory artystyczny, rozrywkowy i wypoczynkowy czwarte miejsce ze wskaźnikiem 7.8%. Sektor transportu oraz magazynowania zajął piąte miejsce ze wskaźnikiem 6.3%. Zaopatrzenie w energię elektryczną oraz paliwa szóste miejsce ze wskaźnikiem 3.7%, oraz wszystkie pozostałe sektory osiągnęły poziom 13.9%.

W drugim kwartale 2017 roku, główny udział przypadł na przemysł przetwórczy (21.7%). Sektor budownictwa zajął drugą pozycję z wynikiem 20.9%, zaś handel trzecią z wynikiem 16.9%. Sektor transport i magazynowania zajął czwarte miejsce z wynikiem 9.2%, zaś na wszystkie pozostałe sektory przypadło 31.3%.

W drugim kwartale 2017 roku, udział poszczególnych pracodawców z podziałem na sektory wyniósł, w sektorze handlu (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów i rowerów) wynosi 25%. Przemysł przetwórczy – 13.7%, budownictwo – 10.9%/, ochrona zdrowia i opieka socjalna – 10.4%, transport i łączność – 8.1%.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

Related Posts

Leave a reply