39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

In Georgia the averaged Economic growth constituted 4.4%

According to preliminary estimations, in July 2017, as compared to the same period of 2016, real GDP growth pace made up 3.8%, while in January-July 2017 the averaged real growth constituted 4.4%. It should be noted that this year the Government expects economic growth to mark 4%.

«Starting January 2012 Geostat has been conducting preliminary economic growth estimations on monthly basis, based on  departmental statistics (turnover of VAT payer enterprises, fiscal and monetary indicators). The mentioned estimations represent an internationally recognized practice for estimating short-term preliminary operative statistics.

In the fields, where monthly indicators are not prepared (for example, agriculture sector, unobserved economic volume), estimations are based on indicators of the previous period.

Consequently, real quarter estimations may differ from early estimations. Moreover, turnover of VAT payer companies of previous months may be revised. As a result, indicators of monthly early estimations of real growth are also corrected», the Geostat information reads (see the chart).

The January-July period has registered an upturn in almost all components of economic growth indicator. In the reporting period, exports constituted 1 446.7mln USD, up 28% year on year. According to Geostat indicators, imports marked 4 228.6mln USD, up 8.5% of the same period of 2016. In the reporting period, external trade constituted 5 675.2mln USD, up 13% year on year.

The month of July also registered a growth in number of registered companies.  A total of 3 890 ones new companies were registered in the period, up 7.1% year on year. When preparing preliminary estimation of economic growth, turnover of VAT payer companies made up 5.508bln GEL, up 13.8% year on year.

It is paradox that from April through July the banking sector’s total output has been growing, while economic growth pace is declining starting May.

It should be noted that according to IMF forecasts, Georgia’s economy will grow by 3.5% in 2017. However, at the end of 2016, IMF forecast for 2017 constituted 5.2%, but the forecast was lowered to 3.5% at the beginning of 2017. According to the IMF forecast, per capita income in 2017 will rise to 10 645 USD. According to the IMF indicators, in 2016 with 2.7% economic growth pace Georgia was 98th worldwide in 2016, while the country ranks 75th according to the 2017 forecast (3.5%).

If Georgia aims to become a developed country, it is necessary that our growth pace exceed the one of developed countries twice and more to come up with them. However, economic growth pace over the past 2 years grows the interval between our  country and the developed world more and more and we are losing event the existing status-quo. The beginning of this year recorded promising tendencies, because in the mentioned period the economic growth exceeded planned 4%, however, over the past months GDP growth pace declined.

Today Georgia loses to European countries 7-8 times  in terms of GDP indicators per capita. EU economy grows by 2% on annual basis on average and our economy needs annual 7-8% upturn to come up with EU countries. Even 5% upturn will make Georgian economy twice smaller compared to EU averaged economy by 2050. And we need at least 7% growth to come up with EU in 50 years. Averaged annual 7% growth will allow the country to equal to European living level in 40 years, while 10% growth will shrink the period to 25 years.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Uśredniony wzrost gospodarczy w Gruzji wyniósł 4,4% 

Według wstępnych szacunków, w lipcu 2017 roku, w porównaniu do tego samego okresu 2016 roku tempo wzrostu realnego PKB wyniosło 3,8%, podczas gdy w okresie styczeń-lipiec 2017 średni urealniony wzrost wyniósł 4,4%. Należy zauważyć, że w tym roku Rząd oczekuje wzrostu gospodarczego na poziomie 4%.

«Począwszy od stycznia 2012 roku Geostat przeprowadza wstępne szacunki wzrostu gospodarczego w ujęciu miesięcznym, w oparciu o statystyki departamentów (obroty przedsiębiorstw z tytułu podatku VAT, wskaźniki fiskalne i pieniężne). Wymienione szacunki stanowią międzynarodową uznaną praktykę szacowania krótkoterminowych statystyk wstępnych.

W dziedzinach, gdzie miesięczne wskaźniki nie są przygotowywane (na przykład sektor rolny, nieobserwowana wielkość ekonomiczna), szacunki opierają się na wskaźnikach z poprzedniego okresu.

W konsekwencji oszacowania dotyczące rzeczywistych kwartałów mogą się różnić od wstępnych szacunków. Ponadto można poprawić obroty z tytułu płatności VAT za poprzednie miesiące. W rezultacie skorygowane są również wskaźniki miesięcznych wczesnych oszacowań rzeczywistego wzrostu “, czytamy w Geostat.

W okresie styczeń-lipiec odnotowano wzrost w prawie wszystkich częściach wskaźnika wzrostu gospodarczego. W okresie sprawozdawczym eksport wyniósł 1 446,7 mln USD, co stanowi 28% rok do roku.

Według wskaźników Geostat, import wynosił 4 228,6 mln USD, co oznacza wzrost o 8,5% w tym samym okresie 2016 r. W okresie sprawozdawczym sprzedaż zewnętrzna wyniosła 5 675,2 mln USD, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do roku ubiegłego.

W lipcu zarejestrowano także wzrost liczby zarejestrowanych firm. W tym okresie odnotowano ogółem 3 890 nowych firm, co oznacza wzrost o 7,1% rok do roku. Przygotowując wstępne oszacowanie wzrostu gospodarczego, obroty firm z tytułu podatku VAT wzrosły o 5,508 mld GEL, czyli o 13,8% w stosunku do roku ubiegłego.

Paradoksem jest, że od kwietnia do lipca całkowita produkcja sektora bankowego rośnie, a początek tempa wzrostu gospodarczego maleje od maja.

Należy zauważyć, że zgodnie z prognozami MFW gospodarka w Gruzji wzrośnie o 3,5% w 2017 roku. Jednak pod koniec 2016 roku Prognoza MFW na 2017 rok wynosiła 5,2%, ale prognoza została obniżona do 3,5% na początku 2017 roku.

Zgodnie z prognozą MFW dochód na mieszkańca w 2017 roku wzrośnie do 10 645 USD. Według wskaźników MFW, w 2016 roku z 2,7% tempem wzrostu gospodarczego Gruzja była 98-mą gospodarką na świecie w 2016 roku, podczas gdy kraj ten zajmuje 75 miejsce według prognozy z 2017 roku. (3,5%).

Jeśli Gruzja chce stać się krajem rozwiniętym, konieczne jest, aby nasze tempo wzrostu przekraczało kraje rozwinięte dwa razy i więcej, aby je dogonić.Jednak tempo wzrostu gospodarczego w ciągu ostatnich 2 lat zwiększa dystans między naszym krajem a rozwiniętym światem coraz bardziej i tracimy istniejące status quo.

Na początku tego roku odnotowano obiecujące tendencje, ponieważ w tym okresie wzrost gospodarczy przekroczył planowany 4%, jednak w ciągu ostatnich miesięcy tempo wzrostu PKB spadło.

Dzisiaj Gruzja ma mniejszy 7-8 razy w stosunku do krajów europejskich wskaźniki PKB na jednego mieszkańca. Gospodarka UE rośnie średnio o 2% rocznie, a nasza gospodarka potrzebuje rocznego wzrostu o 7 – 8%, aby dogonić kraje UE. Nawet 5-procentowy wzrost gospodarczy spowoduje, że gospodarka gruzińska dwukrotnie zmniejszy się w porównaniu z uśrednioną gospodarką UE do 2050 roku i potrzebujemy co najmniej 7% wzrostu, aby zrównać się z UE w ciągu 50 lat. Średni roczny wzrost w wysokości 7% umożliwi krajowi osiągnięcie poziomu europejskiego poziomu życia w ciągu 40 lat, a 10% wzrost skróci okres do 25 lat.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

Related Posts

Leave a reply