39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Batumi Will Host International Rural Tourism Conference in September

On September 8-9 Batumi will host international rural tourism conference “International Tourism Standards and Trends of Village Tourism”.

According to Adjara Government, local and foreign experts will discuss important issues, such as rural tourism general standards, the development of rural tourism in the state programs, wine tourism standards, attracting tourists and keep authenticity of innovative services.

The conference will present presentations, reports, seminars and discussions by invited Georgian and foreign experts. Introductory practical visits will be arranged on tourist routes of Adjara region.

The conference will be organized by the Tourism Products Development Agency of Ajara Tourism Department. It will be attended by family guest houses, tourist agencies, village and ecotourism, as well as governmental and non-governmental organizations.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Batumi będzie gospodarzem Międzynarodowej Konferencji Turystyki Wiejskiej we wrześniu

W dniach 8-9 września w Batumi będzie zorganizowana międzynarodową konferencję na temat turystyki wiejskiej “Międzynarodowe standardy turystyki i trendy turystyki wiejskiej”.

Według rządu Adjara, eksperci z kraju i zagranicy omówią ważne kwestie, takie jak standardy ogólne dotyczące turystyki wiejskiej, rozwój turystyki wiejskiej w programach państwowych, standardy turystyki winiarskiej, zachęcanie turystów i zachowanie autentyczności innowacyjnych usług.

Na konferencja będą przedstawiane prezentacje, raporty, odbędą się też seminaria i dyskusje zaproszonych ekspertów z Gruzji i zagranicznych. W regionie Adjara zostaną też zorganizowane wstępne wizyty praktyczne.

Konferencję organizuje Agencja Promocji Produktów Turystycznych Departamentu Turystyki Ajara. W konferencji wezmą udział pensjonaty rodzinne, agencje turystyczne, wieś i ekoturystyka, a także organizacje rządowe i pozarządowe.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply