39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

The US Vice President Mike Pence Visited Georgia

The US Vice President was invited to Georgia by Prime Minister Giorgi Kvirikashvili. Respective visit is held within the frames of Pence’s first European tour. During the visit, he will also meet with the President of Georgia, Catholicos-Patriarch Ilia II as well as participants of the Noble Partner 2017 military exercise.

Prime Minister of Georgia Giorgi Kvirikashvili and his spouse Maka Tsinadze greeted the Vice President and his spouse Karen Pence and the members of the American delegation at an official dinner. The official meeting ceremony was held at the Tbilisi Shota Rustaveli International Airport.
The guests enjoyed the views of the city from Tbilisi Funicular and took pictures together. The leaders also exchanged presents. Prime Minister showed the Vice President a photo-exhibition dedicated to Georgian history.

The meeting was focused on defense and security and the United States’ largest role in developing the Georgian Armed Forces and enhancing Georgia’s defense capabilities.

The importance of NATO-backed military drills in Georgia – Noble Partner, and its role in the strengthening of security, stability and peace in the region was also acknowledged.

“I am here with heartfelt greetings from the US president. He has sent me here with a very simple message for you, your government and the great Georgian people – we are with you! We stand in the service of freedom and our common values,” the Vice-President stated.

“You stand shoulder in shoulder for our security, you stand together for liberty of our people, this is why you are noble and your partnership is vital for our common welfare. My country as a European nation creates great opportunities in further strengthening ties between East and West but to do so our freedom has to be secured, therefore today, we need a firm call to tear down those walls,”  said  President Margvelashvili.

“We appreciate Georgian-American relations, which have been developing throughout the last 25 years. Georgia has been a strategic partner of the United States for years. Thousands of Georgian servicemen served with dignity together with the Americans in Kosovo, Afghanistan, Iraq. Georgia has sent more military personnel per capita than any other country worldwide.We respect its territorial integrity and aspiration to join NATO. The Vice-President also noted that Georgia is the second largest contributor in the world to the global security with the number of its soldiers in peacekeeping missions. I would like to stress that the US strongly condemns Russia’s occupation of the territories. The US expresses its solid support for Georgia’s territorial integrity and sovereignty. We will work in business field and strengthen our business relationships. The ongoing reforms in Georgia clearly demonstrate your commitment to the strengthening of business relations with the West. Georgia is at the crossroads of civilizations and nations. For millennia this country has created richer traditions, has its own language, its originality. The US is ready to deepen relations with Georgia,” said Mike Pence.

Giorgi Kvirikashvili also thanked the US for their unwavering support of Georgia’s independence, sovereignty and territorial integrity.

Mike Pence thanked Georgia for the hospitality and warm welcome, and underlined that he is impressed with Georgian traditions, cuisine and folklore.

 

Source of photos: https://www.facebook.com/KvirikashviliOfficial/

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence odwiedził Gruzję

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych został zaproszony do Gruzji przez premiera Giorgi Kvirikashvili. Ta ważna wizyta odbywa się w ramach pierwszej europejskiej podróży Mike Pence. Podczas tej wizyty spotka się on także z prezydentem Gruzji, Patriarchą katolickim Ilia II, jak również z uczestnikami ćwiczenia wojskowego Noble Partner 2017.

Premier Gruzji Giorgi Kvirikashvili wraz z małżonką Maka Tsinadze powitali Wiceprezydenta wraz z małżonką Karen Pence oraz członków amerykańskiej delegacji na oficjalnej kolacji. Oficjalna ceremonia powitania odbyła się Międzynarodowym Porcie Lotniczym Shota Rustaveli w Tbilisi.
Goście podziwiali miasto z Tbilisi Funicular i wykonywali wspólne zdjęcia. Liderzy delegacji dokonali także wymiany upominków. Premier pokazał Wiceprezydentowi wystawę fotograficzną poświęconą historii Gruzji

Spotkanie koncentrowało się na zagadnieniach obrony i bezpieczeństwa oraz roli Stanów Zjednoczonych w rozwoju Sił Zbrojnych Gruzji i rozwoju zdolności obronnych Gruzji.

Znaczenie prowadzonego, pod auspicjami NATO, ćwiczenia wojskowego w Gruzji – Noble Partner, oraz jego roli we wzmocnieniu bezpieczeństwa, stabilizacji i pokoju w regionie także były podkreślone.

“Jestem tutaj z płynącymi z głębi serca życzeniami od Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wysłał mnie tutaj z bardzo prostym przesłaniem dla Pana, Pańskiego Rządu oraz wielkiego narodu gruzińskiego – jesteśmy z Wami! Pozostajemy w służbie wolności i naszych wspólnych wartości,” powiedział Wiceprezydent.

“Stajemy ramię w ramię dla naszego bezpieczeństwa, stajemy razem dla wolności naszych narodów, oto dlaczego jesteście dostojni i wasze partnerstwo jest istotne dla naszego wspólnego dobrobytu. Mój kraj, jako kraj europejski tworzy wielkie możliwości dla przyszłego rozwoju współpracy pomiędzy Wschodem i Zachodem, ale aby tego dokonać nasza wolność musi być zapewniona, zatem dzisiaj potrzebujemy zdecydowanych działań, aby znieść istniejące bariery,”  powiedział Prezydent Margvelashvili.

“Doceniamy relacje gruzińsko-amerykańskie, które są rozwijane przez ostatnie 25 lat. Gruzja pozostaje strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych przez lata. Tysiące gruzińskich żołnierzy z honorem służyło wraz z żołnierzami amerykańskimi w Kosowie, Afganistanie, Iraku. Gruzja wysłała więcej personelu wojskowego per capita niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Szanujemy Waszą integralność terytorialną i Wasze aspiracje wejścia do NATO. Wiceprezydent także podkreślił, że Gruzja jest drugim największym uczestnikiem światowego procesu bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ilość żołnierzy uczestniczących w misjach pokojowych. Chciałbym podkreślić, że Stany Zjednoczone zdecydowanie potępiają rosyjską okupację części Waszych terytoriów. Stany Zjednoczone wyrażają swoje zdecydowane poparcie dla gruzińskiej integralności terytorialnej i suwerenności. Będziemy pracować w dziedzinie wzmocnienia naszej współpracy gospodarczej. Aktualnie prowadzone reform w Gruzji jasno demonstrują Wasze zaangażowanie we wzmocnienie współpracy gospodarczej z Zachodem. Gruzja znajduje się na skrzyżowaniu cywilizacji i narodów. Przez tysiące lat Wasz kraj tworzy bogate tradycje, posiada swój własny język, swoje pochodzenie. Stany Zjednoczone są gotowe pogłębiać współpracę z Gruzją,” powiedział Mike Pence.

Giorgi Kvirikashvili także podziękował Stanom Zjednoczonym za ich bezwarunkowe poparcie dla gruzińskiej niepodległości, suwerenności oraz integralności terytorialnej.

Mike Pence podziękował Gruzji za gościnność, ciepłe przyjęcie i podkreślił, że jest pod wrażeniem gruzińskich tradycji, kuchni i folkloru.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

Leave a reply