39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

In Georgia Natural Gas Prise Rose by 2-15 Tetri  

Natural gas consumer price has increased. In Tbilisi natural gas rose in value by about 0.5 Tetri, while in regions the tariff increased by 2-15 Tetri after GNERC satisfied the application of gas companies, which demanded for gas tariff correction after increased operational costs.

Sharp discussions broke out at the July 17 meeting of GNERC. It  should be noted that  almost in all regions, common natural gas tariff will run, excluding Tbilisi.

Before gas consumer price growth, gas transportation tariff was also raised and it effected final price. Natural gas transportation tariff rose by 0.5 Tetri. GNERC members took unanimous decision. Starting July 20, gas distributor companies will pay 1.9 Tetri for transporting one cubic meter. According to GNERC information, tariff increased because of increased operational costs that are necessary for keeping the network in order. At the same time, gas companies expected the tariffs to rise more.

Transportation is one of the components of consumer tariff. GNERC will discuss final price of natural gas. The commission does not make comments on whether natural gas price will rise for consumers, while expertს expect the tariff to grow further.

After determination of a new price of natural gas, Ministry of Energy should take one more decision. Namely, the Ministry plans to annul the decree by former Energy Minister Aleko Khetaguri regarding gas tariff regulation. This signifies that in regions a unified tariff has been termined for all subscribers by GNERC. Before price growth, old subscribers used to pay 45 Tetri per cubic meter (who joined the network before 2008), while the new ones used to pay 5 Tetri. Under the new decision, Kztransgas Tbilisi subscribers in Tbilisi will pay 46 Tetri and 56-57 Tetri in regions.

«For many years I and my colleagues have been discussing, writing and demanding for cancellation of this absolutely illogical decree (supply deregulation, when the country has one monopolist supplier), but in vain. However, this statement by GNERC chairperson gave certain hopes that this absolutely unjustified  decree will be abolished by the Energy Minister.

The above-mentioned statement of GNERC chairperson also implies a commencement of expected public discussions regarding the so-called natural gas social tariffs. I think that this tariff is neither social nor fair.

When only 4% of population consume 40% of total volume of consumed natural gas, similar tariff cannot be fair, reasonable and social, even more so, this tariff has nothing common with optimal and reasonable use of state-owned natural gas resources.

And one more theme that should be discussed is also related to natural gas tariffs in household and commercial sectors. For information: our country is an only country in Europe, including eastern European countries, where commercial (industrial) tariff exceeds household tariffs. The situation is opposite in all other countries.

All countries have determined economic development priorities. Economy should create job places and payers of taxes, natural gas or electricity tariffs», ex Energy Minister David Mirtskhulava said.

According to the tariff before July 20, Tbilisi residents used to pay about 45.620 Tetri for a cubic meter, while now GNERC has set 46.153 Tetri for a cubic meter (including VAT).

Gas distribution in  Tbilisi is carried out by LLC KazTransGas Tbilisi, and in Regions – by SOCAR Georgia Gas and SakOrgGas.

LLC KazTransGas-Tbilisi is a subsidiary of JSC KazTransGas that has been serving a major number of consumers in Tbilisi since 2009. The determined gas tariffs came into force on July 20 and will be valid through December 31, 2018.

At the same time, it should be noted that under GNERC decision, top margin tariff for KazTransGas Tbilisi that supplies natural gas to Tbilisi,  was reduced to 46 Tetri from 50 Tetri. Price change has not been reflected on subscription tariff, because under the memorandum, the Government used to subsidize 5 Tetri of the consumer gas and population used to pay 45 Tetri. However, the changes have made gas tariff more expensive because of higher gas transportation tariff.

New tariffs of natural gas, starting July 20:

KazTransGas Tbilisi – 46.153 Tetri

SOCAR Georgia Gas – regions – 56.94 Tetri

SakOrgGas – Gori – 57.015 Tetri

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

W Gruzji cena naturalnego gazu wzrosła o 2-15 Tetri  

Cena gazu naturalnego dla konsumentów wzrosła. W Tbilisi wartościowo nastąpił wzrost taryfy na gaz naturalny o około 0.5 Tetri, podczas gdy w regionie wzrost taryfy wyniósł 2-15 Tetri po tym gdy GNERC uwzględnił wnioski firm gazowych dotyczące korekty taryfy po wzroście kosztów operacyjnych.

Ostra dyskusja wywiązała się podczas spotkania GNERC w dniu 17 lipca. Należy zauważyć, że niemal we wszystkich regionach nastąpił ruch taryf na popularny gaz naturalny z wyjątkiem Tbilisi.

Zanim nastąpił wzrost ceny konsumpcyjnej gazu nastąpił wzrost taryfy transportowej, co wpłynęło na cenę końcową. Taryfa transportowa gazu naturalnego wzrosła o 0.5 Tetri. Członkowie GNERC podjęli jednogłośną decyzję. Począwszy od 20 lipca, firmy dystrybuujące gaz będą płacić 1.9 Tetri za transport jednego metra sześciennego. Według informacji GNERC, taryfa wzrosła ze względu na wzrost kosztów operacyjnych niezbędnych dla utrzymania sieci przesyłowych. W tym samym czasie firmy gazowe oczekiwały większego wzrostu taryf.

Transport jest jednym ze składników taryfy konsumenckiej. GNERC będzie omawiał cenę końcową gazu naturalnego. Komisja nie komentuje, czy cena gazu naturalnego wzrośnie dla konsumentów, podczas gdy eksperci oczekują dalszego wzrostu taryf.

Po ustaleniu nowej ceny gazu naturalnego Minister Energetyki powinien podjąć jeszcze jedną decyzję. Dosłownie Minister planuje anulować rozporządzenie poprzedniego Ministra Energetyki Aleko Khetaguri dotyczącego regulacji taryfy gazowej. To wskazuje, że w regionach ustalono przez GNERC jednolitą taryfę dla wszystkich odbiorców. Przed wzrostem cen dotychczasowi odbiorcy zwykle płacili 45 Tetri za metr sześcienny (którzy wstąpili do sieci przed rokiem 2008), podcas gdy nowi odbiorcy zwykli płacić 5 Tetri. Zgodnie z nową decyzją, abonenci Kztransgas Tbilisi w Tbilisi będą płacić 46 Tetri oraz 56-57 Tetri w regionach.

«Przez wiele lat, wraz z kolegami, dyskutowaliśmy, pisaliśmy i żądaliśmy wycofania się z tego absolutnie nielogicznego rozporządzenia (deregulacja dostaw, podczas gdy w kraju istnieje jeden monopolistyczny dostawca), ale na próżno. Jednakże to oświadczenie wygłoszone przez szefa GNERC dało nadzieję, że to absolutnie niesprawiedliwe rozporządzenie będzie uchylone przez Ministra Energetyki.

Wyżej wymienione oświadczenie szefa GNERC także wpływa na rozpoczęcie oczekiwanej debaty publicznej dotyczącej tzw. społecznych taryf gazu naturalnego. Uważam, że ta taryfa nie jest ani prospołeczna ani sprawiedliwa.

Gdy zaledwie 4% społeczeństwa konsumuje 40% całkowitej ilości gazu naturalnego, podobna taryfa nie może być słuszna, rozsądna i prospołeczna, nawet więcej, ta taryfa nie ma nic wspólnego z optymalnym i rozsądnym użytkowaniem państwowych zasobów gazu naturalnego.

I jeszcze jedno zagadnienie, które powinno być przedyskutowane i jest także związane z taryfami na gaz naturalny dla gospodarstw domowych i sektora komercyjnego. Informuję, że nasze państwo jest jedynym w Europie, włącznie z państwami Europy Wschodniej, gdzie taryfy komercyjne (przemysłowe) są większe niż taryfy dla gospodarstw domowych. Jest to przeciwieństwo sytuacji we wszystkich pozostałych krajach.

Wszystkie kraje określiły priorytety rozwoju ekonomicznego. Gospodarka powinna tworzyć miejsca pracy i płatników podatków, taryfy na gaz naturalny lub energię elektryczną», powiedział były Minister Energetyki David Mirtskhulava.

Zgdnie z taryfą sprzed 20 lipca, mieszkańcy Tbilisi zwykli płacić około 45.620 Tetri za metr sześcienny podczas gdy aktualnie GNERC ustalił 46.153 Tetri za metr sześcienny (wraz z podatkiem VAT).

Dystrybucja gazu w Tbilisi jest prowadzona przez LLC KazTransGas Tbilisi, zaś w regionach – przez SOCAR Georgia Gas i SakOrgGas.

LLC KazTransGas-Tbilisi jest poddostawcą JSC KazTransGas, który obsługuje większość odbiorców w Tbilisi od 2009 roku. Nowe taryfy gazowe weszły w życie począwszy od 20 lipca i będą obowiązywały do 31 grudnia 2018 roku.

W tym samym czasie należy zauważyć, że zgodnie z decyzją GNERC, górny margines taryfy gazowej dla KazTransGas Tbilisi, która dostarcza gaz naturalny do Tbilisi,  został obniżony do 46 Tetri z 50 Tetri. Zmiana ceny nie odzwierciedla taryfy odbiorcy, ponieważ według memorandum, Rząd zwykł subsydiować na 5 Tetri gaz konsumpcyjny i ludność zwykła płacić 45 Tetri. Jednakże te zmiany spowodowały wzrost taryf gazowych ze względu na wyższe taryfy transportowe.

Nowe taryfy na gaz naturalny począwszy od 20 lipca:

KazTransGas Tbilisi – 46.153 Tetri

SOCAR Georgia Gas – regions – 56.94 Tetri

SakOrgGas – Gori – 57.015 Tetri

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply