39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

The World Games 2017 has started on July 20 in Wrocław

The World Games 2017 has started on July 20. The Opening Ceremony of the 10th Edition of The World Games has attended thousands of people at Wrocław Stadium. It featured the parade of athletes and participants.

The sport competitions get underway the 21 of July and will include as first in the lineup of many – aero sport, bowling, roller sport, ultimate frisbee and sport climbing.

The Games got off to a good start with an impressive multi-media display. A large number of Polish artists, including dance troupes and popular singers entertained the assembled fans and guests on three stages set up in Wrocław Stadium. The musical part of the ceremony was highlighted by a fantastic overture from the symphony orchestra directed by Radzimir Dębski and featuring a hip-hop arrangement of several classical pieces.

„We put on the biggest athletic spectacle that has ever taken place in Poland. It more than two hours long, with three stages, 400 artists, singing, dancing and making music – all of which was transmitted to over 120 countries world-wide. And before this we had 6 months of hard work in preparing, so many trials, and twenty days of set-up using more than 300 tonnes of material brought in by a whole mass of trucks. But we’re glad that everyone really put their heart into this event – more than 1000 people who brought such positive energy. We’d like to thank The World Games and the city of Wrocław for the trust they put in us and we are proud of the fact that we could put together a ceremony on such a high level – with the help of our partners from the agency Walk,” said The main producer of the Opening Cermony – Barosz Bieszyński.

The event enjoyed the presence of several well-known figures from the sport world: Thomas Bach, President of the International Olympic Committee, Jose Perurena, President of the International World Games Association, Andrzej Kraśnicki, Chairman of the Polish Olympic Committee and Witold Bańka, Minister of Sport and Tourism.

Thomas Bach opened the Ceremony at precisely 20.31 after which the athletes, trainers and judges took their oaths. The athletes were represented in the ceremonial oath-taking by Róża Gumienna, a native of Wrocław who will be competing in The World Games 2017 in kick-boxing.

Steve Nash and his band of seven DJs – Turntable Orchestra, Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Natalia Sikora and Igor Herbut with his band Lemon as well as Varius Manx with Kasia Stankiewicz also appeared on stage. The latter performed the official hymn of The World Games 2017 “Run” for the first time.

“Thanks to the the cooperation and hard work of all the hundreds of artists we had here, we were able to pull off a spectacular and unforgettable show – really on par with what you would see in an Olympic Games Opening Ceremony,” commented Opening Ceremony Producer Krzysztof Materna. “In the course of two hours we saw the best Polish musicians, dancers and athletes – all of whom represented Poland in the very best way possible. We were also able to show what it means to be united and in harmony – above and beyond any differences that may come during the course of The World Games. The whole richness of music and original pieces together with classics that everyone knows made the show really unique. And the reaction of fans in the stands was incredible. I hope that the atmosphere of the Opening Ceremony can stay with us, athletes, fans and residents of Wrocław throughout the coming days of competition.”

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Światowe Igrzyska 2017 rozpoczęły się 20 lipca we Wrocławiu

Światowe Igrzyska  2017 rozpoczęły się 20 lipca. W ceremonia otwarcia X edycji Igrzysk Światowych wzięły udział tysiące osób z Wrocławia. Obejmowała ona paradę sportowców i uczestników.

W dniach 21 lipca odbędą się zawody sportowe, w śród których znajdą się w pierwszej kolejności wiele dyscyplin sportowych takich jak; kręgle, rolki, alternatywna frisbee i wspinaczka sportowa.

Igrzyska rozpoczęły się od imponującego pokazu na multimedialnym ekranie. Wielu polskich artystów, w tym zespołów tańca i popularnych śpiewaków zabawiało zebranych fanów i gości w trzech etapach utworzonych na Wrocławskim Stadionie. W muzycznej części uroczystości wyróżniała się fantastyczna uwertura orkiestry symfonicznej w reżyserii Radzimira Dębskiego, z aranżacją hip – hopu kilku klasycznych utworów.

“Stworzyliśmy największy sportowy spektakl, jaki kiedykolwiek miał miejsce w Polsce. To ponad dwie godziny, trzy etapy, 400 artystów, śpiew, taniec i muzyka – wszystkie zostały przekazane do ponad 120 krajów na całym świecie. Zanim to zrobiliśmy, mieliśmy 6 miesięcy ciężkiej pracy przygotowawczej, bardzo wiele prób i dwadzieścia dni tworzenia konfiguracji, używając ponad 300 ton materiałów dostarczonych przez wiele ciężarówek. Ale cieszymy się, że wszyscy naprawdę zaangażowali się z sercem w to wydarzenie – ponad 1000 osób, które przyniosły tak pozytywną energię. Chcielibyśmy podziękować Światowym Igrzyskom i miastu Wrocław za zaufanie, jakim nas obdarzyli i powiedzieć, że jesteśmy dumni z możliwości zorganizowania uroczystości na tak wysokim poziomie – z pomocą naszych partnerów z agencji Spacer “, powiedział Główny producent ceremonii otwarcia – Barosz Bieszyński.

Wydarzenie cieszyło się obecnością kilku znanych postaci z świata sportu: Thomas Bach, Prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Jose Perurena, Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Igrzysk, Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki. Thomas Bach otworzył ceremonię dokładnie o godzinie 20:31, po której sportowcy, trenerzy i sędziowie złożyli przysięgę. Sportowcy byli reprezentowani w ceremonialnej przysięgi przez Różę Gumienną, pochodzącą z Wrocławia, która będzie rywalizować w Światowych Igrzyskach w 2017 roku w kick – boxingu. Na scenie pojawił się Steve Nash i jego zespół z siedmioma DJ-ami – Turntable Orchestra, Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski, Natalia Sikora i Igor Herbut z zespołem Lemon oraz Varius Manx z Kasią Stankiewicz. Ten ostatni wykonał oficjalny hymn Światowych Igrzysk 2017 “Run” po raz pierwszy.

“Dzięki współpracy i ciężkiej pracy wszystkich setek artystów, z jakimi tu pracowaliśmy, udało nam się rozpocząć ten spektakularny i niezapomniany pokaz – naprawdę na równi z tym, jakie można zobaczyć podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich”, komentuje producent ceremonia otwarcia Krzysztof Materna. “W ciągu dwóch godzin zobaczyliśmy najlepszych polskich muzyków, tancerzy i sportowców – wszyscy reprezentowali Polskę w jak najlepszy możliwy sposób. Udowodniliśmy także, co oznacza zjednoczenie i harmonia – poza wszelkimi różnicami, które mogą pojawić się w trakcie Igrzysk Światowych. Całe bogactwo muzyki i oryginalnych kawałków wraz z klasykami, które wszyscy znają, sprawiły, że koncert był naprawdę wyjątkowy. A reakcja fanów na stoiskach była niesamowita. Mam nadzieję, że atmosfera Ceremonii otwarcia pozostanie wśród nas, sportowców, fanów i mieszkańców Wrocławia w najbliższych dniach w czasie trwania Igrzysk “.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

 

 

Related Posts

Leave a reply