39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgia’s Industrial Products Manufacturing Price Grows

In June 2017 the index of changes in industrial products manufacturing prices made up 0.5% month on moth and 12.3% year on year.

According to Geostat, national statistics service of Georgia, in June 2017, as compared to the previous month, index upturn was preconditioned by a 0.6% growth in industrial product prices, that generated a 0.49% change in total index.

Upturn in prices on finished metal products constituted 1.8%, as well as prices on food products, drinks and tobacco products rose by 1.1%.

At the same time, prices declined on chemical substances, chemical products (-3%). In 12-month period, price changes on the following products made influence on shaping the index:

Processing industry products: prices rose by 12.7% and its contribution to index change made up 10.49%.

Prices of basic metals and finished metal works rose by 39.9%. Prices on food products, drinks and tobacco products increased by 11.3%; electricity, air, steam and hot water: prices rose by 8.1% and its ratio in total index change made up 1.15%.

Mining industry: prices rose by 16.7%, which constituted 0.63% in total index growth.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Wzrost cen produkcji przemysłowej w Gruzji

W czerwcu 2017 r indeks zmian cen produkcji wyrobów przemysłowych wynosił 0,5%  w stosunku miesiąc do miesiąca i wzrósł o 12,3% w stosunku rok do roku.

Według Geostat, krajowej służby statystycznej w Gruzji, w czerwcu 2017 r, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, indeksu wzrósł o 0,6% w cenach produktów przemysłowych, co spowodowało zmianę wskaźnika o 0,49% w całym indeksie.

Wzrost cen wyrobów gotowych z metalu wyniósł 1,8%, a ceny produktów żywnościowych, napojów i wyrobów tytoniowych wzrosły o 1,1%.

Jednocześnie ceny spadały na substancje chemiczne i produkty chemiczne (-3%). W okresie 12 miesięcy zmiany cen następujących produktów wpłynęły na kształtowanie indeksu:

Produkty przemysłu przetwórczego: ceny wzrosły o 12,7%, a ich udział w zmianie indeksu wyniósł 10,49%.

Ceny metali podstawowych i wyrobów z metalu ogółem wzrosły o 39,9%. Ceny produktów żywnościowych, napojów i wyrobów tytoniowych wzrosły o 11,3%, energia elektryczna, powietrze, para wodna i gorąca woda: ceny wzrosły o 8,1%, a ich łączna zmiana w indeksie wyniosła 1,15%.

Przemysł górniczy: ceny wzrosły o 16,7%, co stanowiło 0,63% w całym tempie wzrostu indeksu.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

Related Posts

Leave a reply