39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgia’s GDP Growth will Exceed 4% in 2017

Georgia’s economy has a good chance of exceeding an official 4 percent growth projection in 2017 thanks to private sector developments and the government spending on infrastructure projects, the country’s economy minister said on Wednesday.

After slowing to 2.2 percent last year from 2.9 percent in 2015, the economy of the former Soviet republic is now recovering from a fall in exports and a depreciation of currencies of its main trading partners. “I think that economic growth will exceed the projected 4 percent by the end of this year,” Giorgi Gakharia said in an interview with Reuters.

The economy in Georgia, through which pipelines carry Caspian oil and gas to Europe, has already picked up to 4.2 percent in the first four months this year after expanding by 2.8 percent in the same period a year earlier thanks to higher exports and more remittances from abroad.

“Private sector is developing well and the government’s capital spending will increase,” Gakharia said.

Gakharia also told Reuters he expected foreign direct investment (FDI) to be slightly up this year from $1.645 billion in 2016.

Talking about FDI, Gakharia said it was one of the government’s main tasks to attract investment from abroad amid waning investments from the country’s major investor – BP , which had almost completed a pipeline construction project in Georgia.

Azerbaijan, which acted as Georgia’s main investor, helped to push FDI 3.7 percent higher year-on-year to $403.3 million in the first quarter, with the transport sector benefiting the most from the foreign influx.

Gakharia also said that the government has for now considered suspending plans to sell stakes in major state-owned firms due to “unfavourable market conditions”.

Such conditions altered the government’s earlier plan to carry out initial public offerings abroad, offering 25 percent stakes in state-owned firms Oil and Gas Corporation (GOGC) and the country’s railways monopoly Georgia’s Railway, Gakharia said.

Georgia’s Railway, which is working on developing new routes such as the Baku-Tbilisi-Kars project for a corridor from the Caspian Sea through Azerbaijan and Georgia to Turkey, had already postponed a London IPO listing due to volatile markets in 2012.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Wzrost produktu krajowego brutto przekroczy 4% w 2017 roku.

Gruzja staje przed szansą przekroczenia prognozowanego czteroprocentowego wzrostu w 2017 roku dzięki rozwojowi sektora prywatnego oraz wydatkom rządowym na rozwój infrastruktury – poinformawał minister ekonomii na środowym wystąpieniu.

Po zwolnieniu wzrostu z 2.9 procent w roku 2015 do 2.2 procent w roku ubiegłym, gospodarka byłej republiki sowieckiej wraca do normy po zmniejszeniu eksportu oraz dewaluacji walut głównych partnerów handlowych. “Uważam, że wzrost produktu krajowego brutto przekroczy 4 procent z końcem tego roku”, powiedział Giorgi Gakharia podczas wywiadu z dziennikiem Reuters.

Ekonomia Gruzji, przez którą rurociągami transportowane są Kaspijski gaz i ropa do Europy, wzrosła do 4.2 procent w ciągu czterech pierwszych kwartałów tego roku, co nastąpiło po wzroście o 2.8 procent w tym samym okresie roku poprzedniego dzięki wzroście eksportu oraz przelewom zagranicznym. Sektor prywatny rozwija się bardzo dobrze oraz wydatki rządowe rosną – powiedział Gakhria.

Dodatkowo Gaharia przekazał dziennikowi Reuters, że spodziewa się zwiększenia inwestycji kapitału zagranicznego (FDI), które będą większe niż $1.645 miliarda w 2016.

Mówiąc o inwestorach zagranicznych, Gakhria wspomiał, że jednym z głównych zadań rządu było przyciągnięcie inwestorów zagranicznych, mając na celu zwiększenie inwestycji podejmowanych przez jednego z największych inwestorów takich jak BP, które prawie ukończyło budowę rurociągu przez Gruzję.

Azerbejdżan, który był jednym z największych inwestorów w Gruzji pomógł zwiększyć FDI o 3.7% porównując rok do roku, co dało $403.3 miliony w pierwszym kwartale wraz z korzyścią dla sektora transportowego, który czerpie największe korzyści z obcych inwestycji.
Gakharia powiedział również, że rząd brał pod uwagę zawieszenie planów sprzedaży akcji w głównych firmach państwowych w związku z “niekorzystnymi warunkami rynkowymi”.
Warunki te wpłynęły na zmianę wcześniejszych planów o przeprowadzaniu wstępnych postępowań zagranicznych, oferując 25% udziałów w firmach państwowych “Oil and Gas Corporation” oraz monopolu państwowego w “Georgia’s Railway”.

Kolej Gruzińska, która pracuje nad utworzeniem nowych połączeń takich jak Baku-Tbilisi-Kars jako połączenie pomiędzy morzem Kaspijskim, przez Azerbejdżan i Gruzję do Turcji, już w 2012 r. przesunęła listę na IPO w Londynie ze względu na niestabilność rynkową.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

 

 

Related Posts

Leave a reply