39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Gamarjoba – Georgian Version of TripAdvisor for Foreign Visitors

Georgian version of TripAdvisor has been developed for foreign visitors. Mobile application called as Gamarjoba (HELLO) appeared in Internet space in the second half of June with the aim to provide comprehensive information to foreign citizens about urgent contacts and necessary services in Georgia.

The Fortuna has interviewed Marika Chumburidze, the project director, about the Georgian version of TripAdvisor.

“Visitors from the USA are very active, from where a great number of downloads are recorded. The growing interest is recorded from Asian and European countries too. As to application, it is adapted to foreign visitors and provides such information as state services, transport, hotels, urgent medical assistance, visas (application gives information whether Georgian visa is required for visiting the country from this or that country) and so on”, Chumburidze said.

The application also comprises information about medical facilities. Users are able to call to the 112 service and apply online chat service, indicate the country of their origin and find compatriots who have passed registration, she said.

“The growing interest of companies also prove that our application becomes popular. Hotels, food and various facilities ask us to place information about them in our application. At this stage, we are specifying criteria. Currently, we place information free of charge. Therefore, we set verious requirements that should be satisfied by companies to get into Gamarjoba application”, the project director noted.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Gamarjoba – gruzińska wersja poradnika dla turystów zagranicznych

Gruzińska wersja poradnika została opracowana dla turystów zagranicznych. Mobilna aplikacja pod nazwą Gamarjoba (HELLO) pojawiła się w Internecie w drugiej połowie czerwca i ma na celu dostarczenie zagranicznym turystom kompleksowej informacji dotyczącej ważnych danych kontaktowych i ważnych usług na terenie Gruzji.

Fortuna zapytał panią Marika Chumburidze, szefa projektu, na temat gruzińskiej wersji przedmiotowego poradnika.

“Goście ze Stanów Zjednoczonych są bardzo aktywni, skąd właśnie dokonano wielkiej ilości zrzutów aplikacji. Rosnące zainteresowanie notujemy także z krajów azjatyckich oraz europejskich. Jeśli chodzi o aplikację, jest ona dostosowana do zagranicznych turystów i dostarcza informacji dotyczących służb państwowych, transportu, hoteli, pilnej pomocy medycznej, wiz (aplikacja dostarcza informacji czy niezbędna jest gruzińska wiza dla obywateli danego kraju odwiedzających Gruzję) itp.”, powiedział Chumburidze.

Aplikacja także zawiera informacje o obiektach służby zdrowia. Użytkownicy mogą zadzwonić na numer 112 i uruchomić obsługę online, podać kraj swojego pochodzenia i znaleźć rodaków, którzy przeszli proces rejestracji, powiedziała.

“Rosnące zainteresowanie firm także jest dowodem, że nasza aplikacja staje się popularna. Hotele, restauracje i różnorodne instytucje zwracają się do nas o umieszczenie informacji o nich w naszej aplikacji. Na tym etapie określamy kryteria. Aktualnie umieszczamy informacje bezpłatnie. Jednakże ustalamy różne wymagania, które powinny być spełnione przez firmy, które chcą dostać się do aplikacji Gamarjoba”, zauważyła szef projektu.

 

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply