39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Medication Export from Georgia increased by 28.6%

In January-May 2017 exports rose by 28.6% year on year (up 223 million USD) and constituted 1 003 million USD, while imports rose by 10.8% (+287 million USD) and totaled 2 941 million USD.

According to Ministry of Economy, in May 2016 exports rose by 25% (+43 million USD), while imports increased by 3.8% (+22.9 million USD). As a result, in May trade balance improved by 20.1 million USD.

Among major exports items the following categories recorded a major upturn in May: medication (+611%), copper ores and concentrates (+134%), ethyl spirits (+89%) and mineral and spring waters (+25%).

As to imports, grain exports have risen by 289%, electricity (+129%), calculation machines and their blocks (70%), oil and oil products (+13%).

After September 2016, exports annual growth was recorded. The highest indicator was recorded in January 2017 and growth marked 45%. In February 2017, exports rose by 13%, March – up 36.4% and April – 22.9%

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Eksport leków z Gruzji wzrósł o 28,6%

W okresie styczeń-maj 2017 r. eksport leków wzrósł o 28,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym (wzrost o 223 mln USD) i wyniósł 1 003 mln USD, podczas gdy import wzrósł o 10,8% (+287 mln USD) i wyniósł 2 941 mln USD.

Według Ministerstwa Gospodarki, w maju 2016 r. eksport wzrósł o 25% (+43 mln USD), podczas gdy import wzrósł o 3,8% (+22,9 mln USD). W efekcie w maju bilans handlowy poprawił się o 20,1 mln USD.

Wśród głównych pozycji eksportowych odnotowano znaczący wzrost w maju: leki (+ 611%), rudy miedziane i koncentraty (+ 134%), alkohol etylowy (+ 89%) oraz wody mineralne i źródlane (+ 25%).

Jeśli chodzi o import, to wzrósł w następujących pozycjach:  zboża wzróst o 289%, elektryczność (+ 129%), maszyny obliczeniowe (70%), ropa naftowa i produkty ropopochodne (+13%). Po wrześniu 2016 roku odnotowano roczny wzrost eksportu. Najwyższy wskaźnik odnotowano w styczniu 2017 roku – wzrost wyniósł 45%. W lutym 2017 r. eksport wzrósł o 13%, w marcu – o 36,4%, a w kwietniu – o 22,9%

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi

Related Posts

Leave a reply