39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

EU Assists Georgia with Disaster Preparedness Programme

The European Union’s Civil Protection and Humanitarian Aid department (ECHO) recently held a two-day workshop in Georgia to discuss lessons learned following the implementation of the Disaster Preparedness programme across the Southern Caucasus over the past 12 months.

Since June 2016, six partner organisations of ECHO’s Disaster Preparedness programme have been implementing projects aimed at enhancing the population’s resilience and reducing the need for humanitarian assistance in the event of a natural disaster.

In addition to community-based projects, the work also focused on the integration of disaster risk reduction principles into education curricula. There was also an exchange of knowledge and best global and regional practices in disaster risk reduction at local and regional levels, including urban risks, said the EU Delegation in a press release.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

UE pomaga Gruzji w realizacji programu gotowości na wypadek katastrofy

Departament Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej Unii Europejskiej (ECHO) niedawno odbył dwudniowe warsztaty w Gruzji, aby omówić wnioski wyciągnięte po wdrożeniu programu “Gotowość na wypadek katastrof” na całym Kaukazie Południowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Od czerwca 2016 r. Sześć organizacji partnerskich w ramach programu ECHO w zakresie zapobiegania katastrofom realizuje projekty mające na celu poprawę ochrony mieszkańców i zmniejszenie konieczności pomocy humanitarnej w przypadku klęski żywiołowej.

Oprócz projektów opartych na społeczności, prace koncentrowały się również na włączeniu zasad redukcji ryzyka klęsk żywiołowych do programów nauczania. Zdaniem Delegacji UE podanym w komunikacie prasowym udało się dokonać wymiany wiedzy oraz najlepszych globalnych i regionalnych praktyk w zakresie redukcji zagrożeń katastrof na szczeblu lokalnym i regionalnym, w tym zagrożeń dla miast.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply