39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Industrial Products Producer prices rose by 0.6%

In May producer price index for industrial products rose by 9.4% year on year, while the index has not changed month on month. In May 2017 prices rose by 0.6% for processing industry products, which was reflected by 0.51% in total indicator of the index.

According to Geostat, national statistics service of Georgia, prices rose on main metals and finished metal products (1.9%) and electric and optical devices (30.9%).

Electricity, gas, steam and hot water: prices declined by 3%, which has made -0.42% effect in the index change. In the 12-month period, change in prices on the following products affected the index formation:

processing industry products: prices rose by 9.1% with 7.54% effect in the index change. Prices rose on metal and finished metal products (30.9%) and food products, drinks and tobacco products (8.5%);

Electricity, gas, steam and hot water: prices rose by 7.8% with 1.09% change in total index change; Mining industry products: prices rose by 22.2%.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Ceny produkcji przemysłowej u producentów wzrosły o 0,6%

W maju wskaźnik cen produkcji przemysłowej wzrósł o 9,4% w porównaniu z rokiem poprzednim, podczas gdy indeks nie zmienił się w ujęciu miesięcznym. W maju 2017 ceny wzrosły o 0,6% w przypadku produktów przemysłu przetwórczego, co znalazło odzwierciedlenie w 0,51% w całkowitym wskaźniku indeksu.

Według Geostat, krajowej służby statystycznej w Gruzji, ceny wzrosły głównie w odniesieniu do metali i wyrobów metalowych (1,9%) oraz urządzeń elektrycznych i optycznych (30,9%). Elektryczność, gaz, para wodna i ciepła wody: ceny spadły o 3%, co miało wpływ na zmianę indeksu o – 0.42% .

W okresie 12 miesięcy zmiana cen na następujące produkty miała wpływ na zmianę indeksu:

produkty przemysłu przetwórczego – ceny wzrosły o 9,1%, a zmiana indeksu o 7,54%. Wzrosły ceny metali i wyrobów metalowych (30,9%) oraz produktów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (8,5%);

Energia elektryczna, gaz, para wodna i ciepła woda: ceny wzrosły o 7,8%, a zmiana indeksu o 1,09%; Produkty przemysłu górniczego: ceny wzrosły o 22,2%.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

Related Posts

Leave a reply