39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

EU Reaffirms Commitment to cooperation with Eastern Partners

The EU reaffirms its strong commitment to cooperation with Eastern Partnership countries, Federica Mogherini, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy said at Eastern Partnership (EaP) ministerial meeting in Luxembourg June 19, the European Council said in a message.

The meeting brought together EU foreign ministers and their counterparts from the six Eastern Partnership countries to work on the preparations of the EaP summit to be held in November 2017 in Brussels.

“Today, we have reaffirmed the strong commitment of the EU and the Eastern Partners to our close cooperation. Our summit in November will show our unity and focus on concrete deliverables,” Mogherini said.

The ministers confirmed that the upcoming summit should provide further guidance for strengthening cooperation in the four priority areas of engagement agreed at the last summit in Riga in 2015: a stronger governance; a stronger society; a stronger economy; and a stronger connectivity.

High Representative Federica Mogherini and Commissioner Johannes Hahn presented the ministers with a working document, jointly prepared by the European External Action Service and the European Commission: “Eastern Partnership – Focusing on key priorities and deliverables”.
The document identifying 20 deliverables for 2020 in the four areas was first presented in December 2016 and revised this month based on contributions from EU Member States and EaP Partner countries. It lays out, in concrete terms, tangible results expected of the cooperation and should work as a common work plan, for the summit, and for 2020.

A new visual identity for the partnership, to highlight this more structured approach around the 4 priority areas and 20 deliverables, will be launched, this week on 22-23 June, at the 3rd EaP Youth Forum in Warsaw.

The Eastern Partnership initiative was launched in 2009 with the main focus on regional cooperation in the EU’s eastern neighbourhood. It sets out to promote political association and economic integration with the EU among six EaP countries:, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine and Armenia.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

UE potwierdza zobowiązanie do współpracy z partnerami wschodnimi

UE ponownie potwierdza silne zaangażowanie we współpracę z krajami partnerstwa wschodniego, powiedziała Federica Mogherini, Wysoki Przedstawiciel UE ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa na spotkaniu ministerialnym Partnerstwa Wschodniego (EaP) w Luksemburgu w dniu 19 czerwca, w komunikacie Rady Europejskiej.

Spotkanie zgromadziło ministrów spraw zagranicznych UE i ich partnerów z sześciu krajów Partnerstwa Wschodniego, aby przygotować się do szczytu EPS, który odbędzie się w listopadzie 2017 r. W Brukseli.

“Dziś potwierdziliśmy silne zaangażowanie UE i partnerów wschodnich w ścisłą współpracę. Nasz szczyt w listopadzie pokaże naszą jedność i skupimy się na konkretnych osiągnięciach “, powiedział Mogherini.

Ministrowie potwierdzili, że nadchodzący szczyt powinien dostarczyć dalszych wskazówek na temat wzmocnienia współpracy w czterech priorytetowych obszarach zaangażowania uzgodnionych na ostatnim szczycie w Rydze w 2015 r .: silniejsze zarządzanie, silniejsze społeczeństwo, silniejsza gospodarka i silniejsza łączność.

Wysoki Przedstawiciel Federica Mogherini i komisarz Johannes Hahn przedstawili ministrom dokument roboczy wspólnie przygotowany przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i Komisję Europejską: “Partnerstwo Wschodnie – koncentracja na kluczowych priorytetach i działaniach”.

Dokument wskazujący 20 projektów na okres do roku 2020 w czterech obszarach został po raz pierwszy przedstawiony w grudniu 2016 r. i poddany przeglądowi w tym miesiącu w oparciu o wkład państw członkowskich UE i krajów partnerskich Partnerstwa Wschodniego. Określa w konkretny sposób, konkretnie oczekiwane rezultaty współpracy i powinien działać jako wspólny plan pracy, na szczyt i na okres do roku 2020.

Nowa wizualna tożsamość partnerstwa, uwypuklająca bardziej ustrukturyzowane podejście w czterech priorytetowych obszarach i 20 projektach, zostanie przedstawiona w tym tygodniu w dniach 22-23 czerwca w trzecim Forum Młodzieży EŚP w Warszawie.

Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego, która rozpoczęła się w 2009 r, koncentruje się głównie na współpracy regionalnej we wschodnim sąsiedztwie UE. Ma on promować stowarzyszenie polityczne i integrację gospodarczą z UE wśród sześciu krajów PW,tj.; Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Ukrainy i Armenii.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

Related Posts

Leave a reply