39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

“Gas Supplies from Azerbaijan and US are Important for EU Energy Security, said Polish Energy Minister”

Liquefied natural gas (LNG) supplies from the US to the Eastern Europe which were launched last week and gas supplies from Azerbaijan expected starting from 2020, are very important for European energy security, a source in the Bureau of Polish Energy Minister told Trend.

The source reminded that Poland has built LNG terminal in the port of Swinoujscie, which is a crucial component of Polish energy security strategy. According to the source, on 17 June 2016, the Swinoujscie LNG terminal received the first commercial delivery of LNG from Qatar. On 25 June 2016, the Arctic Princess LNG tanker delivered the first spot shipment of LNG from Norway, and on 8th of June 2017 was a historical moment as the first US originated natural gas came to Central Eastern Europe, a market traditionally perceived as Russian influence zone.

“Those dates mark the opening of a new stage in energy security for Poland and the Central Eastern Europe countries, and I believe that American LNG has a crucial role to play here,” the source said.

According to the Polish Ministry data, the terminal is designed for the reception and re-gasification of 5 billion cubic meters of natural gas per year, in the first stage with potential of expansion up to 10 billion cubic meters per year.

“It is the first such project in Central and Eastern Europe and the only one of such magnitude to be situated at the Baltic entry from the Danish straights,” the source in the ministry said.

Speaking about future gas supplies from Azerbaijan, the source noted that any new source of gas coming to Europe is an opportunity. He went on to add that the concept of the Southern Gas Corridor project supplied by Azerbaijan, Turkmenistan and potentially gas from Eastern Mediterranean region would contribute to security of supply and creation of liquid joint energy market of the EU.

“Therefore, Poland supports any initiative which will contribute to increased competition, our experience with abuses of dominant position by supplier is something which is not desired,” the source said.

He did not specify when the next tanker with the US LNG is expected to come to Poland and if such supplies will be regular, noting that this is a question for the CEO of Polish state-controlled oil and natural gas company PGNiG.

“I believe that politicians should not interfere in commercial activities, but of course United States as strategic ally of Poland and American companies are welcome to contribute to Polish energy security through direct supplies of LNG. If the offer of regular supplies will be commercially attractive it will surely be carefully assessed,” the source said.

Meanwhile, according to the source, Polish plan for diversification of sources and suppliers should not be perceived strictly in commercial terms.

“Current developments in external dimension of EU’s energy security show that the will to pursue the goals of Energy Union is decreasing. We observe mild approach in antitrust proceeding towards Gazprom, commitments proposed in Market Test procedure are far from satisfying,” he said.

The source went on to add that recent decision to create alternative legal regime for Nord Stream 2 gas pipeline from Russia is also worrisome.

“This clearly shows that whole Central Eastern European region needs an alternative. Not contractual, but physical supply from new partners, like Norway and US,” he said, adding that therefore Polish strategy can be narrowed down to the point in which the Government wants to create ability for the region to have that alternative.

Commenting on the possible resale of the US LNG coming to Poland, the source stressed that any interested party is welcome to use the import infrastructure created as Northern Gate consisting of LNG Terminal and interconnection with Norwegian Shelf.

Meanwhile he noted that, of course Polish neighbors are in most comfortable position, adding that Polish TSO is currently constructing complimentary to Northern Gate interconnection projects with Slovakia, Ukraine, Lithuania and Czech Republic.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

„Dostawy gazu z Azerbejdżanu i USA są ważne dla bezpieczeństwa energetycznego UE, powiedział Polski Minister ds Energii”

Dostawy płynnego gazu ziemnego (LNG) z USA do Europy Wschodniej, które zostały uruchomione w zeszłym tygodniu, i dostawy gazu z Azerbejdżanu, które są spodziewane od 2020 roku są bardzo ważne dla europejskiego bezpieczeństwa energetycznego, poinformowano w Biurze Polskiego Ministra Gospodarki.

Przypomniano, że Polska zbudowała terminal LNG w porcie w Świnoujściu, który jest istotnym elementem polskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego. Według źródła, w dniu 17 czerwca 2016 roku terminal LNG w Świnoujściu otrzymał pierwszą dostawę LNG z Kataru. W dniu 25 czerwca 2016 roku  Arctic Princess dostarczył pierwszą przesyłkę  LNG z Norwegii, a 8 czerwca 2017 roku był historycznym momentem, ponieważ pierwszy amerykański gaz przypłynął do Europy Środkowo-Wschodniej, rynku tradycyjnie postrzeganego jako rosyjski strefa wpływów. “Te daty oznaczają otwarcie nowego etapu bezpieczeństwa energetycznego dla Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Uważamy, że amerykańskie LNG ma tu do odegrania kluczową rolę”, powiedziano w Ministerstwie Gospodarki.

Zgodnie z danymi Polskiego Ministerstwa Gospodarki terminal jest zaprojektowany do odbioru i ponownego przetworzenia na gaz 5 miliardów metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego rocznie w pierwszym etapie, z możliwością ekspansji do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. “To pierwszy taki projekt w Europie Środkowej i Wschodniej, a jedyny o takich rozmiarach, który ma znajdować się nad morzem Bałtyckim wewnątrz od duńskich cieśnin”, powiedziano  w ministerstwie.Mówiąc o przyszłych dostawach gazu z Azerbejdżanu, odnotowano, że jakiekolwiek nowe źródło gazu jest okazją dla Europy. Dodano, że koncepcja projektu Korytarz Południowy dla Azerbejdżanu, Turkmenistanu i potencjalnego gazu pochodzącego ze wschodniej części regionu Morza Śródziemnego przyczyniłaby się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i tworzenia wspólnego rynku energii w UE.

“Dlatego też Polska popiera jakąkolwiek inicjatywę, która przyczyni się do wzrostu konkurencji. Nasze doświadczenie w nadużyciu dominującej pozycji przez dostawcę jest czymś, co nie jest pożądane”, powiedziano. Nie określono, kiedy następny tankowiec z amerykańskim LNG ma przyjechać do Polski, jedynie stwierdzono, że jeśli takie dostawy będą regularne, to jest już pytanie do Prezesa Polskiej PGNiG kontrolowanej przez państwo spółki naftowej i gazu ziemnego. “Uważam, że politycy nie powinni ingerować w działalność komercyjną, ale oczywiście Stany Zjednoczone jako strategiczny sojusznik Polski i amerykańskich firm mogą przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez bezpośrednie dostawy LNG. Jeśli oferta regularnych dostaw będzie atrakcyjna komercyjnie, z pewnością zostanie ona starannie oceniona “, powiedziano.

Tymczasem według Polski, plan dywersyfikacji źródeł i dostawców nie powinien być postrzegany w sposób ściśle komercyjny. “Obecny rozwój zewnętrznego wymiaru bezpieczeństwa energetycznego UE wskazuje, że dążenie do osiągnięcia celów Unii Energetycznej maleje. Obserwujemy łagodne podejście w postępowaniu antymonopolowym wobec Gazpromu, zobowiązania zaproponowane w procedurze badania rynku są dalekie od spełnienia “- powiedziano. Dodano, że niedawna decyzja o utworzeniu alternatywy dla gazociągu Nord Stream 2 z Rosji jest również niepokojąca.

“To jasno pokazuje, że cały region Europy Środkowo-Wschodniej potrzebuje alternatywy. Nie kontraktowa, ale fizyczna dostawa od nowych partnerów, takich jak Norwegia i Stany Zjednoczone “, dodano, potwierdzając, że polska strategia może zostać zawężona do momentu, w którym rząd zechce stworzyć możliwości dla całego regionu. Komentując ewentualną odsprzedaż amerykańskiego LNG przyjeżdżającego do Polski,  podkreślono, że zainteresowana strona ma możliwość korzystania z infrastruktury importowej utworzonej jako Northern Gate składającej się z terminalu LNG i połączenia z norweską siecią. Tymczasem zauważono, że polscy sąsiedzi są w najbardziej wygodnej sytuacji, dodając, że obecnie Polska buduje połączenia między sieciowe Northern Gate ze Słowacją, Ukrainą, Litwą i Republiką Czeską.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

Related Posts

Leave a reply