39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgia is Ranked as the 20th among the Best Countries for Business in Europe

According to the survey of European Chamber, Georgia is ranked on the 20th place for “The best European Countries to start a business.”

The rating of Georgia has improved by 4 positions in 2017 compared with 2016, the rating assessment has been increased from 64.7 to 68.6.

By this assessment Georgia exceeds such European countries as Spain, Italy, Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, Hungary Greece and others. It is also noteworthy that according to the rating, Georgia is significantly ahead of countries such as Belarus, Turkey, Armenia, Kazakhstan, Moldova, Russia, Azerbaijan and Ukraine.

In the framework of the European Chamber’s survey, business doing was evaluated in the 46 European countries, which is based on the World Bank business doing and Transparency International Corruption Perception Index. The European Chamber survey is based on the World Bank Business Doing and Transparency International Corruption Perception Index and measures the business context, legislation, economic policy, social climate and business regulations.

“Within the framework of the 4-point plan, the government continues to work on further improvement of the Georgian business and investment environment, which will facilitate further development of the private sector and will eventually accelerate the country’s economic growth,” – the Economy Ministry said.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Gruzja ma przyznane 20 miejsce wśród najlepszych krajów dla biznesu w Europie

Według sondażu Europejskiej Izby, Gruzja zajmuje 20 miejsce wśród europejskich krajów uznawanych za najlepsze do rozpoczęcia działalności gospodarczej.Ocena Gruzji poprawiła się o 4 pozycje w 2017 roku w porównaniu z 2016 rokiem, ta ocena została zwiększona z 64,7 do 68,6 pkt.W tej ocenie Gruzja przewyższa takie kraje europejskie, jak; Hiszpania, Włochy, Czechy, Słowacja, Bułgaria, Węgry Grecja i inne. Warto zauważyć, że zgodnie z tą oceną, Gruzja znacznie przewyższa takie kraje, jak; Białoruś, Turcja, Armenia, Kazachstan, Mołdowa, Rosja, Azerbejdżan i Ukraina.W ramach ankiety przeprowadzonej przez Izbę Europejską prowadzenie działalności gospodarczej zostało ocenione w 46 krajach europejskich, które opierają się na prowadzeniu działalności poprzez Bank Światowy oraz na Międzynarodowym Wskaźniku Przeciwdziałania Korupcji . Badanie w Izbie Europejskiej opiera się na ocenie działań w ramach Banku Światowego i Międzynarodowym Wskaźniku Przeciwdziałania Korupcji , mierząc kontekst biznesowy, prawodawstwo, politykę gospodarczą, klimat społeczny i przepisy regulujące prowadzenie biznesu.”W ramach czteropunktowego planu rząd nadal pracuje nad dalszym doskonaleniem prawodawstwa dla gruzińskich przedsiębiorstw i otoczenia inwestycyjnego, co ułatwi dalszy rozwój sektora prywatnego i ostatecznie przyspieszy wzrost gospodarczy kraju” – stwierdzono w Ministerstwie Gospodarki.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply