39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Danish Government Allocates 29 800 000 Krone for Young Georgian Farmers

Government of Denmark has allocated 29 800 000 Krone for implementing the project – Modernization of Agriculture Sector, Market Access and Flexibility.

According to Nodar Kereselidze, first deputy Agriculture Minister, key objective of the grant is to encourage young farmers and involve them in agriculture activities.

The mentioned sum will be enlarged by IFAD’s financial support. The funds will be spent due to goals and procedures of AMMAR project.

27 965 000 Krone will be transmitted to Agriculture Ministry. The fund will keep 5% of total amount, while 490 000 Krone will be spent on administration and supervision costs.

The grant validity period will expire on December 31, 2019, while the closure date is the 30th of June, 2020.

Preference will be given to village residents.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Duński rząd przyznał 29 800 000 Koron dla młodych gruzińskich rolników

Rząd Danii przyznał 29 800 000 Koron na realizację projektu – Modernizacja sektora rolnictwa, dostęp do rynku i elastyczność.

Zdaniem Nodara Kereselidze, pierwszego wiceministra rolnictwa, głównym celem dotacji jest zachęcanie młodych rolników do angażowanie się w działalność rolniczą.

Wspomniana kwota zostanie powiększona o wsparcie finansowe IFAD. Środki zostaną przeznaczone na cele i procedury projektu AMMAR.

27 965 000 Koron zostanie przekazany do Ministerstwa Rolnictwa. Fundusz  otrzyma 5% całkowitej kwoty, z tego 490 000 Koron będzie wydawane na koszty administracji i nadzoru.

Okres ważności dotacji wygasa 31 grudnia 2019 roku, a terminem zamknięcia jest 30 czerwca 2020 roku.

Preferencje będą przyznawane mieszkańcom wsi.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply