39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgia’s GDP growth rate marked 5.3%

Georgia’s economy has recorded favorable growth indicators in the first quarter of 2017, Geostat, the national statistics service of Georgia, reports. In March 2017  the real GDP growth rate marked 5.3%, as compared to the same period of 2016, while the averaged real growth in the first quarter marked 5%.

The mentioned indicators were positively appraised several times by both government officials and analysts and representatives of international finance institutions. Moreover, it should be also stressed that, according to the 2017 budget, the 2017 economic growth forecast makes up 4% and this growth was achieved at the beginning of 2017, when economic activity traditionally slows down. Consequently, there are justified expectations that economic growth pace will be positive in the next months too. Despite forecasts of Georgian Government, International Monetary Fund (IMF) decreased Georgia’s forecast indicator to 3.8%.

The monetary policy report by National Bank of Georgia (NBG) also analyzes economic growth forecasts and the current developments in the Region. According to the report, Georgia’s economic growth rate is one of the best ones among neighboring countries.

At the beginning of 2017 instable situation was maintained in the Region, however, certain recovery signs have also emerged. Region’s macroeconomic tendencies still have serious impact on Georgian economy through commercial, money transfer and tourism channels. According to IMF forecast, global economic growth in 2017 will mark 3.5% and this is an improved indicator. It should be also noted that the mentioned expectations are preconditioned by comparatively  quick economic recovery forecasts in the developed countries.

In February 2017 Ukraine’s economic recovery process declined because of complicated developments in eastern part of the country. Industrial production has shrunk by about annual 5%. However, at the beginning of April the IMF approved a new tranche for Ukraine. This fact has made positive affect on consumer and business moods and partly neutralized economic activity contraction. In whole, taking into account these circumstances, IMF has slightly worsened the 2017 GDP growth forecast to annual 2%.

According to recent indicators, Russian economy continues recovery process. In March, industry sector considerably enlarged and international trade indicators were also improved. Oil price stabilization and implemented prudential policy also promote the process. Along with alleviation of Ruble depreciation burden, over the past months annual inflation indicator decreased and marked 4.3% in March. According to IMF forecast, Russia’s GDP will rise by 1.4% in 2017, up 0.3% as compared to the previous report.

Along with Russian economy recovery, in Armenia, after a weak upturn in 2016, at the beginning of 2017 economic activity considerably intensified. Growth in money transfers and revenues from exports have made positive effect on consumer moods. In addition, the new government administration announced readiness for carrying out liberal reforms  for promoting foreign investments. However, as compared to assessments made in October 2016, IMF has lowered the 2017 real GDP growth forecast to 2.9%.

Like other countries of the Region, at the beginning of 2017 recovery signs appeared in Azerbaijani economy too. Namely, along with increased investments, non-oil industry indicators were also improved. Moreover, amid stabilization of global oil prices, slowdown  in oil industry has also decelerated. Despite this, amid weaker-than-expected growth in 2016, IMF lowered real GDP growth  forecasts  to 1%.

After the 2016 weak second half, as a result of counter-cycle measures of Turkish government, at the beginning of 2017, consumer demand and industrial production have considerably increased, however, uncertainty from political developments has made negative impact on the market. Amid heavy burden from LIRA depreciation, consumer prices inflation hit record figures over the past years in March (11.3%).

According to IMF assessment, the 2017 real GDP growth forecast made up 2.5% and this is worsened indicator as compared to evaluations made in October 2017.  As to international economic growth and forecasts for Georgia’s main trade partner countries, as noted above, according the IMF forecasts, global economy will grow by 3.5%. Naturally, Georgia is part of the global economy and, consequently, global economic developments have huge impact on developments in Georgia. Below we introduce presumable forecasts for the countries that considerably affect Georgia’s economic situation.

In terms of economic activity, quick recovery paces are recorded in the USA. Amid radically improved consumer mood and reduced unemployment, consumer demand is a key factor for GDP growth. Announced fiscal stimulus expectations also create positive attitudes.

According to IMF report, the US economy will grow by 2.3% in 2017. Eurozone economy recovery process is gaining momentum stage by stage, as a result of improved consumer and business moods, growth in demand and positive tendencies on labor market.

Despite this, consumer price inflation remains under 2% target indicator. In March, annual inflation made up 1.5%. According to IMF forecast, in 2017 Eurozone economy will rise by 1.7%.

At the beginning of 2017, in the trade partner countries with reduced inflation expectations and reduced domestic currency depreciation, central banks smoothed monetary policy and created preconditions for improving economic activity.  At the same time, in the developed countries, where output growth comes behind potential growth and consumer prices increased at low rates, expectations for  monetary policy alleviation will be maintained again.

As to the USA, amid expected high inflation, Federal Reserve System raised the policy rate in March. According to the minutes of the committee meetings, the rate is expected tot rise twice again throughout 2017.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Wzrost PKB Gruzji osiągnął 5.3%

Gruzińska gospodarka odnotowała znaczące wskaźniki wzrostu w pierwszym kwartale 2017 roku, informuje Geostat, narodowa służba statystyczna Gruzji. W marcu 2017  roku rzeczywisty wzrost PKB wyniósł 5.3%, w porównaniu z tym samym okresem roku 2016, podczas gdy średni rzeczywisty wzrost w pierwszym kwartale wyniósł 5%.

Wspomniane wskaźniki zostały kilkakrotnie pozytywnie zweryfikowane  przez zarówno przedstawicieli rządu jak i analityków oraz przedstawicieli międzynarodowych instytucji finansowych. Ponadto, także należy podkreślić, że w budżecie na rok 2017 przewiduje się wzrost gospodarki do 4%, i że ten wzrost został osiągnięty na początku 2017 roku, kiedy aktywność gospodarki tradycyjnie zwalnia. Zatem uzasadnione są oczekiwania, że gospodarka znajdzie się na ścieżce wzrostu także w następnych miesiącach. Pomimo prognoz Rządu Gruzji, Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył przewidywany wskaźnik wzrostu gospodarki gruzińskiej do poziomu 3.8%.

Raport polityki monetarnej przygotowany przez Narodowy Bank Gruzji także dokonuje analiz prognoz wzrostu gospodarczego oraz aktualnego rozwoju w regionie. Według tego raportu stopa wzrostu gospodarki gruzińskiej jest jedną z najwyższych wśród państw sąsiadujących.

Na początku 2017 roku odnotowano niestabilną sytuację w regionie, jednakże pojawiły się pewne sygnały poprawy. Regionalne trendy makroekonomiczne jeszcze mają poważny wpływ na gospodarkę gruzińską poprzez handel, transfer funduszy oraz aktywność turystyczną. Według prognoz MFW, wzrost gospodarki światowej w 2017 roku wyniesie 3.5% i jest to istotny wskaźnik. Należy także zauważyć, że wspomniane oczekiwania są uwarunkowane przez stosunkowo wysoki wzrost prognoz gospodarczego wzrostu w krajach rozwiniętych.

W lutym 2017 roku proces odbicia się gospodarki Ukrainy spowolnił ze względu na skomplikowaną sytuację we wschodnich rejonach kraju. Produkcja przemysłowa skurczyła się w stosunku rocznym o około 5%. Jednakże na początku kwietnia MFW zaaprobował nową transzę dla Ukrainy. Ten fakt wpłynął pozytywnie na nastroje konsumenckie i gospodarcze i częściowo zneutralizował trudności w aktywności ekonomicznej. Ogólnie, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności MFW nieznacznie obniżył prognozy wzrostu PKB                                                w stosunku rocznym do poziomu 2%.

Zgodnie z ostatnimi wskaźnikami gospodarka rosyjska kontynuuje proces odbicia. W marcu sektor przemysłowy wyraźnie wzrósł i poprawiły się także wskaźniki handlu międzynarodowego. Stabilizacja cen ropy naftowej oraz wdrożona polityka gospodarcza także wspierają ten proces. Wraz ze zmniejszeniem się presji na obniżanie wartości rubla, w ciągu ostatnich kilku miesięcy roczny wskaźnik inflacji obniżył się i osiągnął wartość 4.3% w marcu. Zgodnie z prognozą MFW, PKB Rosji wzrośnie w 2017 roku o 1.4%, jest to wzrost o 0.3% w porównaniu z poprzednim raportem.

Wraz z odbiciem gospodarki Rosji, w Armenii, po słabym wzroście w roku 2016, na początku 2017 roku aktywność gospodarcza wyraźnie wzrosła. Wzrost transferów finansowych oraz przychodów z eksportu wywarły pozytywny wpływ na nastroje konsumenckie. Dodatkowo, nowa administracja rządowa ogłosiła gotowość przeprowadzenia liberalnych reform w celu promocji inwestycji zagranicznych. Jednakże w porównaniu z ocenami z października 2016 roku, MFW obniżył realne prognozy wzrostu PKB w 2017 roku do poziomu 2.9%.

Podobnie jak w innych krajach regionu, na początku 2017 roku sygnały odbicia pojawiły się także w gospodarce Azerbejdżanu. Konkretnie, wraz ze wzrostem inwestycji, wskaźniki przemysłowe innych niż przetwórstwo ropy naftowej branż także wzrosły. Ponadto, wraz ze stabilizacją globalnych cen ropy naftowej, spowolnił także spadek w branży naftowej. Mimo to, wobec słabszego niż przewidywano wzrostu w 2016 roku, MFW obniżył realne prognozy wzrostu PKB do1%.

Po słabej drugiej połowie 2016 roku, w wyniku antycyklicznych przedsięwzięć rządu tureckiego na początku 2017 roku, popyt konsumpcyjny oraz produkcja przemysłowa wyraźnie wzrosły, jednakże, niepewność rozwoju sytuacji politycznej miała negatywny wpływ na rynek. Wobec silnego wpływu deprecjacji LIRY, inflacja cen konsumpcyjnych osiągnęła rekordowy poziom w marcu, niewidziany od lat poziom11.3%.

Zgodnie z szacunkami MFW realna prognoza wzrostu PKB w 2017 roku wynosi 2.5% i jest to gorszy wskaźnik w porównaniu do ocen wykonanych dla października 2017 roku.  Jeśli chodzi o międzynarodowe wskaźniki wzrostu gospodarczego i prognozy dla głównych partnerów handlowych Gruzji, jak wskazano powyżej, zgodnie z prognozami MFW, gospodarka światowa wzrośnie o 3.5%. Oczywiście, Gruzja jest częścią gospodarki światowej i zatem globalny wzrost ekonomiczny ma wielki wpływ na rozwój Gruzji. Poniżej przedstawiamy wstępne prognozy dla krajów, które wyraźnie wpływają na sytuację gospodarczą Gruzji.

W zakresie gospodarczej aktywności, szybki wzrost zanotowano w Stanach Zjednoczonych. Wobec radykalnego wzrostu nastrojów konsumenckich oraz zmniejszonego bezrobocia, popyt konsumencki jest kluczowym czynnikiem wzrostu PKB. Ogłoszone oczekiwane bodźce fiskalne także tworzą pozytywne podejście.

Zgodnie z raportem MFW, gospodarka Stanów Zjednoczonych wzrośnie o 2.3% 2017 roku. Proces odbicia gospodarki strefy euro osiąga punkt przełomowy krok po kroku w wyniku poprawy nastrojów konsumenckich i gospodarczych, wzrostu popytu i pozytywnych trendów na rynku pracy.

Mimo to, wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych pozostaje poniżej 2% wobec wskaźnika docelowego. W marcu, roczny wskaźnik inflacji osiągnął poziom 1.5%. Zgodnie z prognozą MFW w 2017 roku gospodarka strefy euro wzrośnie o 1.7%.

Na początku 2017 roku, w krajach będących partnerami handlowymi z obniżonymi oczekiwaniami inflacyjnymi i zmniejszonym poziomem deprecjacji krajowej waluty banki centralne złagodziły politykę monetarną i stworzyły warunki dla wzrostu aktywności gospodarczej.  W tym samym czasie w krajach rozwiniętych, gdzie wzrost następuje wraz z potencjalnym wzrostem i gdzie wzrost cen konsumpcyjnych następował przy niskich stopach procentowych, pojawiły się ponownie oczekiwania poluzowania polityki monetarnej.

W odniesieniu do Stanów Zjednoczonych, wobec oczekiwanej wysokiej inflacji, FED powrócił do polityki wzrostu stóp procentowych w marcu. Zgodnie z protokółami posiedzeń komitetów spodziewany jest dwukrotny wzrost stop procentowych w 2017 roku.

 

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

Related Posts

Leave a reply