39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgian CSOs will Promote Free Trade with EU in Rural Areas

A new project in support of economic development in rural areas in Georgia was launched. The project ‘Regional Civil Society Organisations as Vectors of Rural Economic Development’ is implemented by the Czech NGO People in Need with financial support of the European Union.

The launching event was the occasion for PIN and its partners, Rural Communities Development Agency, PMC Research Center and Association “Atinati” as well as the Georgian Alliance on Agriculture and Rural Development, to present to stakeholders in the regions the project’s objectives and expected results together with the project activities.

“DCFTA represents both a great opportunity, but also a challenge for the rural population of Georgia. “Small agricultural producers need support to adapt to new requirements and civil society organisations based in rural areas are the best placed to help producers along this adaptation process,” said PIN country director Lauriane Gauny.

Participants showed interest in the various trainings planned in the regions which will enhance the skills and capacities of 24 CSO and local action groups (LAG). Through these trainings, CSOs and LAG will acquire the necessary knowledge about DCFTA-related aspects, advocacy techniques and value chain research which will help regional producers to identify local products that have a potential to enter European markets.

CSOs and LAGs with PIN’s assistance will ensure that regional CSOs and regional producers have access to information by establishing information and resource desks in the target rural areas, namely Imereti, Mtskheta-Mtianeti, Kakheti, Samtskhe-Javakheti, Samegrelo-Zemo Svaneti, Adjara and Kvemo-Kartli) .

PIN project management and its partners answered questions from the audience, which mostly revolved around the functioning of information-resource desks, the channels of information delivery to the rural producers about free trade with Europe and dialogue with the government about the salient DCFTA related-issues to be identified during the project.

Representatives of the EU delegation, Ministry of Agriculture, State Minister’s Office on European and Euro-Atlantic Integration spoke about the importance of promoting awareness of DCFTA in the rural areas in order to boost Georgia’s integration into the EU market.

The project aims at promoting the implementation of the Deep and Comprehensive Free Trade Area in Georgian in the seven target rural regions. To do so, capacities of Georgia’s civil society organizations (CSO) will be strengthened so that they can in return help regional small, micro and medium enterprises as well as individual agrarian-producers seize the opportunities opened by the EU Association Agreement and the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA).

The project is part of EU assistance to the Georgian Government in implementing the DCFTA), facilitating Georgia’s integration into the EU market. EU supports focuses on strengthening the capacities of Georgian small and medium-sized enterprises (SME) to adjust to a new regulatory environment, notably by strengthening economic actors and SMEs along the DCFTA process and ensuring the economic integration of targeted groups, such as internally displaced persons (IDPs), returned migrants, women in business and young entrepreneurs.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

 

Gruziński CSOs będzie promował nieodpłatne wymiany z Unią Europejską w obszarach wiejskich

Uruchomiony został nowy projekt rozwoju ekonomicznego obszarów wiejskich w Gruzji. Projekt: “Regionalne organizacje społeczeństwa obywatelskiego jako wektory rozwoju obszarów wiejskich” wprowadzany jest przez czeską organizację pozarządową “People in need” z finansowym wsparciem Unii Europejskiej.

Inauguracja była doskonałą okazją dla PIN oraz partnerów, Agencja Rozwoju Społeczności Wiejskich, Centrum Badawcze PMC i Stowarzyszenie “Atinati”, a także Gruziński Sojusz ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich aby przedstawić zainteresowanym stronom w regionie cele i oczekiwane rezultaty projektu wraz z czynnościami do wykonania.

“DCFTA  daje duże szanse jak i wyzwanie dla ludności wiejskiej w Gruzji”. “Mali producenci wiejscy potrzebują wsparcia aby zaadoptować się do nowych oczekiwań  natomiast organizacje społeczeństwa obywatelskiego z obszarów wiejskich są najlepiej przygotowane, aby pomóc producentom w procesie adaptacji”. powiedział krajowy dyrektor PIn Lauriane Gauny.

Uczestnicy pokazali zainteresowanie wieloma treningami zaplanowanymi dla regionów w których zwiększone zostaną umiejętności i możliwości 24 CSO oraz lokalnych grup akcji (LAG). Dzięki tym treningom CSO oraz LAG zdobędą niezbędną wiedzę o aspektach związanych z DCFTA taką jak umiejętności rzecznicze oraz poszukiwanie łańcucha wartości, które pomogą regionalnym producentom zidentyfikować, które z lokalnych produktów mają odpowiedni potencjał, aby wejść na rynek Europejski.

CSO oraz LAG wraz ze wsparciem PIN zapewnią, że regionalne CSO oraz regionalni producenci będą mieć dostęp do informacji poprzez ustanowienie biur z informacjami i zasobami w docelowych obszarach wiejskich, mianowicie Imereti, Mtskheta-Mtianeti, Kakheti, Samtskhe-Javakheti, Samegrelo-Zemo Svaneti, Adjara and Kvemo-Kartli.

Kierownictwo projektu PIN oraz partnerów odpowiedziało na pytania zadane przez słuchaczy, które skupione były głównie na funkcjonowaniu biur informacyjno-zasobowych, kanałów dostarczania informacji do producentów z obszarów wiejskich o bezpłatnym eksporcie możliwym do Unii Europejskiej oraz dialogu z rządem o najważniejszych elementach związanych z DCFTA, które zostaną zidentyfikowane w czasie trwania projektu.

Delegacja Unii Europejskiej, Minister rolnictwa, Urząd do spraw zagranicznych w obszarze Europejskiej i Europejsko-Atlantyckiej integracji mówił o istotności promowania świadomości o DF=CFTA w obszarach wiejskich w celu przyśpieszenia integracji Gruzji z rynkiem Europejskim.

Celem projektu jest promocja wprowadzenia głębokiej i kompleksowej strefy wolnego handlu w Gruzji w siedmiu wiejskich obszarach docelowych. Aby to osiągnąć, zdolności społecznych organizacji w Gruzji (CSO) muszą zostać zwiększone, tak aby mogły w zamian pomóc regionalnym przedsiębiorstwom (małym, mikro oraz średnim) jak i indywidualnym producentom wiejskim wykorzystać możliwości wynikające z zawarcia przez Unię Europejską układu o Stowarzyszeniu oraz Głębokim i Kompleksowym Obszarze Wolnego Handlu (DCFTA).

Projekt jest częścią wsparcia oferowanego przez Unię Europejską dla rządu Gruzińskiego podczas implementacji (DCFTA), ułatwiając integrację Gruzji na rynku Unii Europejskiej. Unia Europejska wspiera wzmacnianie możliwości Gruzińskich małych i średnich przedsiębiorstw (SME) w celu dostosowania do nowych regulacji, zwłaszcza poprzez wzmocnienie czynników ekonomicznych oraz SME podczas procesu DCFTA oraz zapewnienie integracji ekonomicznej grup docelowych, takich jak wewnętrznie wysiedlonych ludzi, powracających migrantów, kobiety w biznesie oraz młodych przedsiębiorców.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

 

 

Related Posts

Leave a reply