39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Poland GDP Annual Growth Rate

Poland’s economy advanced 4 percent year-on-year in the first quarter of 2017, following 2.5 percent growth in the previous period and in line with preliminary estimates. It was the strongest growth since the fourth quarter of 2015, mainly driven by consumer spending (4.7 percent from 4.5 percent in Q4 of 2016) and government spending (1 percent from -0.2 percent). Also, investments contracted less (-0.4 percent from -9.8 percent). Net external demand contributed less positively, as exports rose 8.3 percent (from 9.3 percent) and imports went up at a faster 8.7 percent (from 8.2 percent). On a quarterly basis, the GDP expanded 1.1 percent, higher than preliminary estimates of 1 percent and compared to 1.7 percent growth in the previous period. GDP Annual Growth Rate in Poland averaged 4.10 percent from 1995 until 2016, reaching an all time high of 8.10 percent in the fourth quarter of 1996 and a record low of 0.10 percent in the first quarter of 2013.

Poland’s 38-million consumer market is one of the biggest in Europe. Poland’s main industries are :food and beverage processing, shipbuilding and the manufacture of machinery, iron and steel products, chemicals, glass and textiles. On the expenditure side, household consumption is the main component of GDP and accounts for 60 percent of its total use, followed by gross fixed capital formation (20 percent) and government expenditure (18 percent). Exports of goods and services account for 47 percent of GDP while imports account for 46 percent, adding 1 percent of total GDP.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Roczna stopa wzrostu polskiego Produktu Krajowego Brutto

Wzrost ekonomiczny Polski wynosi 4 procent w pierwszym kwartale roku 2017, następując po 2.5 procentowym wzroście w ostatnim okresie co okazało się zgodne z szacunkami.

Był to największy wzrost od czwartego kwartału roku 2015 spowodowany głównie wydatkami konsumenckimi (4.7 procent w porównaniu do 4.5 procent w czwartym kwartale roku 2016) oraz wydatki sektora publicznego ( 1 procent w porównaniu do -0.2 procent w Q4 2016). Także poziom inwestycji zmalał ( z -0.4 do -9.8 procent). Zewnętrzny pobyt netto okazał się mniej pozytywny: eksport wzrósł o 8.3 procent (z 9.3 procent) oraz import wzrósł o 8.7 procent (z 8.2%). Kwartalnie GDP wzrosło o 1.1. procent, co okazało się szybszym wzrostem niż wcześniejsze prognozy które wskazywały na wzrost 1% oraz porównując do 1.7 procentowego wzrostu w poprzednim okresie. Roczny wzrost GDP w Polsce wyniósł średnio 4.1 % od roku 1995 do roku 2016, osiągając największy wzrost w czwartym kwartale roku 1996 i wyniósł 8.1 procent a najniższy wynik zanotowano w pierwszym kwartale 2013 roku i wyniosło 0.1 procent.

Polski rynek konsumencki jest jednym z największych w Europie o wielkości 38 milionów konsumentów. Głównymi obszarami przemysłu jaki występuje w Polsce są: przetwórstwo żywności i napojów, przemysł stoczniowy i budowy maszyn, produkty żelazne i stalowe, chemikalia, szkło i tekstylia. Konsumenci głównie wydają pieniądze na produkty gospodarstwa domowego, co jest głównym komponentem GDP i wynosi 60% całości, uzupełnieniem są wydatki na środki trwałe (20%) oraz wydatki rządowe (18%). Eksport dóbr i usług wynosi 47% GDP zaś import wynosi 46%, co stanowi 1% GDP.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply