39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Employment growth in Poland

Average paid employment in private companies employing more than 9 persons increased 4.6 percent year-on-year to 5.99 million people in April 2017, following a 4.5 percent rise in March and beating market expectations of 4.5 percent gain. On a monthly basis, average paid employment went up 0.2 percent. Employment Change in Poland averaged 1.83 percent from 2006 until 2017, reaching an all time high of 5.80 percent in January of 2008 and a record low of -2.40 percent in September of 2009.

In Poland, employment growth refers to the annual change of employment in the enterprise sector, which concerns units employing more than 9 persons and conducting economic activity within the scope of the following areas: forestry and logging; marine fishing; mining and quarrying; manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning supply; water supply; sewerage, waste management and remediation activities; construction; wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles; transportation and storage; accommodation and food service activities; information and communication; real estate activities; legal and accounting activities; activities of head offices; management consultancy activities; architectural and engineering activities; technical testing and analysis; advertising and market research; other professional, scientific and technical activities; administrative and support service activities; arts, entertainment and recreation; repair of computers and personal and household goods; other personal service activities.

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Wzrost zatrudnienia w Polsce

Przeciętne zatrudnienie w prywatnych firmach zatrudniające ponad 9 osób wzrosło w kwietniu 2017 o 4,6 % do 5,99 mln zatrudnionych, po wzroście o 4,5 % w marcu i po pokonaniu oczekiwań rynkowych na poziomie 4,5 % miesięcznego wzrostu. W ujęciu miesięcznym przeciętne zatrudnienie wzrosło o ok. 0,2 %. Zmiana zatrudnienia w Polsce wyniosła średnio 1,83 % w okresie od 2006 do 2017 r., Osiągając najwyższy poziom wzrostu do 5,80 % w styczniu 2008 r. i rekordowo niski poziom – 2,40 % we wrześniu 2009 r.

W Polsce wzrost zatrudnienia odnosi się do rocznej zmiany zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, który dotyczy zakładów pracy zatrudniających powyżej 9 osób i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie następujących dziedzin: leśnictwa i pozyskiwanie drewna; rybołówstwa morskiego; górnictwa i kopalnictwa; produkcji; dostaw energii elektrycznej, gazu, ogrzewania i klimatyzacji; zaopatrzenia w wodę; gospodarowanie odpadami, gospodarka odpadami i rekultywacja; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli; przewożenie i przechowywanie żywności; zakwaterowanie i usługi gastronomiczne; informacja i komunikacja; obrót nieruchomościami; czynności prawne i księgowe; działalność centrów handlowych; doradztwo w zakresie zarządzania; działalność architektoniczno-inżynierska; badania techniczne i analizy; reklamy i badania rynkowe; inne zawodowe, naukowe i techniczne; działalność administracyjna i wspierająca usługi; sztuka, rozrywka i rekreacja; naprawa komputerów oraz artykułów użytku osobistego i domowego; inne czynności związane z obsługą personalną.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply