39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

The Personal Income Tax Rate in Georgia

The Personal Income Tax Rate in Georgia stands at 20 percent. Personal Income Tax Rate in Georgia averaged 18.54 percent from 2004 until 2016, reaching an all time high of 25.00 percent in 2008 and a record low of 12.00 percent in 2005.

In Georgia, the Personal Income Tax Rate is a tax collected from individuals and is imposed on different sources of income like labour, pensions, interest and dividends. The benchmark we use refers to the Top Marginal Tax Rate for individuals. Revenues from the Personal Income Tax Rate are an important source of income for the government of Georgia.

 

Our main goal is comprehensive advice and business support for Polish companies that want to expand their business in Georgia or Georgian companies that want to start their cooperation in Poland and European Union. We are searching for customers, partners and investors. Our long-standing presence in Georgia has allowed us to build positive business relationship based on trust, experience and friendship. We cooperate with many companies, public institutions and non-governmental organisations.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Gruzji

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Gruzji wynosi 20 procent. Srednia wysokość podatku od osób fizycznych w latach 2004 do 2016 wynosiła 18.54 procent., osiągając w najwyższym momencie 25 procent co nastąpiło w roku 2008, zaś w roku 2005 zanotowano najniższą wartość podatku – 12 procent.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Gruzji jest pobierany od osób prywatnych oraz nałożony jest na źródła przychodów różnego typu, np. Pensja za wykonaną pracę, odsetki i dywidendy. Benchmark jaki używamy odnosi się do górnej marginalnej stawki podatkowej dla osób fizycznych. Ważnym źródłem dochodu dla rządu Gruzji jest podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zasadniczym celem naszego działania jest całościowe doradztwo i wsparcie biznesowe dla polskich firm, które chcą rozwijać swój biznes w Gruzji oraz dla firm gruzińskich, które chcą rozpocząć współpracę z Polską i Unią Europejską. Poszukujemy klientów, partnerów i inwestorów. Nasza długotrwała obecność w Gruzji umożliwia nam budowę pozytywnych relacji biznesowych opartych na zaufaniu, doświadczeniu oraz przyjaźni. Współpracujemy z wieloma firmami, instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Related Posts

Leave a reply