39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

The number of international visitors to Georgia reached 775 000 persons

Tourism in Georgia is an important component of the Economy of Georgia. International tourism is a rapidly growing industry. The official body tasked with promoting tourism to Georgia is the Georgian National Tourism Administration.

The number of international visitors increased by 71 000 people and reached 775 000 persons. The number of visitors increased from Russia (31 400 people), Armenia (24 300 people) and Iran (12 400 people) while the number of visitors decreased from Turkey (-19 700 people). The number of visitors arriving at Tbilisi International Airport increased by 38 500 people, at Kutaisi International Airport by 5 000 people and at Batumi Airport by 187 people.

In January-February 2017, the number of international visitors increased (10.5%, 71 000 people), compared to the corresponding period of 2016 and amounted to 775 000 people. Overall, 45% of total visitors (333 000 people) fell under the “one day trip” category, 17% (128 000 people) were for transit and 37% (294 000) were visitors spending more than 24 hours in Georgia.

An increasing number of visitors was recorded in both January (19.8%, 64 000 people) and February (2.1%, 8 000 people). It should be noted that in 2017 this increasing tendency for the number of visitors continued, having started in 2016. In 2016, compared to 2015, the number of visitors increased (7.6%, 450 000 people) and amounted to 6.3 mln persons. Curiously, the number of visitors increased in every month except August when the number of visitors declined by 5 000 people.

Azerbaijan remains the country from which the highest number of visitors to Georgia come. The number of visitors has also increased from Russia (36.0%, 31 400 people), Armenia (18.2% 24 300 people), and Iran (5 times, 12 400 people). The number of visitors declined from Turkey (-11.6%, -19 700 people), but it remains a third partner country in terms of visitors.

In the mentioned period, the number of visitors from EU member states increase by 4 200 persons. Visitors from the EU member states make up 3.1% of the total visitors.

In 2017, the trends in the breakdown of visitors remained similar to those of 2016. In 2016, compared to 2015, the number of visitors increased from Azerbaijan (9.3%, 128 800 people) and Azerbaijan became the top partner country for Georgia by visitors, while in 2016 the leading country was Armenia.

In January-February 2017, 81% of visitors entered the country through land transport, while this indicator was 86% in the previous year. While there is a decline in the number of visitors arriving by land, the share of visitors arriving by air is increasing.

The number of visitors to Tbilisi International Airport increased by 50.5% (38 500 people), in Kutaisi Airport by 82.6% (5 000 people), and in Batumi Airport by 6.9% (187 people).

In the first three-quarters of 2016, value added in the field of tourism amounted to 7.9 % of GDP. It should be noted that 34% of tourism income goes straight to tourism companies, while 27% is spent on transport. Accommodation and food were responsible for 16% and 23% respectively of the value added in the field of tourism.

In the first three-quarters of 2016, compared to the corresponding period of 2015, value added increased in accommodation (14.3%, 30.1 mln GEL), food (23.9%, 67.5 mln GEL) and transport (17.3% 62.7 mln GEL), however, the value added for tourism companies decreased (-2.1%, -11.1 mln GEL).

Liczba międzynarodowych turystów odwiedzających Gruzji osiągnęła 775 000 osób.

Turystyka w Gruzji jest bardzo ważną częścią jej ekonomii. Międzynarodowa turystyka jest szybko wzrastającym sektorem. Oficjalnym organem zobowiązanym do promocji Gruzji jako miejsce turystyczne jest Gruzińska Narodowa Administracja Turystyczna.

Liczba turystów międzynarodowych wzrosła z 71000 osób i osiągnęła liczbę 775 000 osób. Liczba gości odwiedzających wzrosła odpowiednio; z Rosji (31 400 osób), Armenii (24 300 osób) oraz Iranu (12 400 osób), w czasie, kiedy liczba odwiedzających z Turcji  zmniejszyła się(-19 700 osób) . Liczba turystów przybywających na Międzynarodowe lotnisko w Tbilisi wzrosła o 38 500 osób, na międzynarodowym lotnisku w Kutaisi o 5 000 i na lotnisku w Batumi o 187 osób.

W styczniu i lutym 2017 roku liczba turystów międzynarodowych (10,5%, 71000 osób) wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim i wynosiła 775 000 osób. 45% wszystkich odwiedzających (333 000 osób) zakwalifikowano do kategorii podróży “jednodniowej”, 17% (128 000 osób) przebywało w celach tranzytowych a 37% stanowili goście, którzy spędzali więcej niż 24 godziny w Gruzji.

Wzrastająca ilość gości została odnotowana w obydwu miesiącach – styczniu (19,8%, 64000 osób oraz lutym (2,1%, 8000 osób). Warto odnotować, że w roku 2017 wzrastająca tendencja liczby gości się utrzymywała zaczynając w roku 2016. W roku 2016 porównując do roku 2015 liczba gości wzrosła (7,6%, 450 000 osób) i oszacowana była na 6,3 mln osób. Ilość turystów wzrastała każdorazowo w sierpniu.

Azerbejdżan pozostaje krajem, z którego przyjechała największa ilość turystów w Gruzji. Liczba turystów także wzrosła również z krajów takich jak Rosja (36%, 31400 osób), Armenia (18,2%, 24300 osób) i Iran (5 razy, 12400 osób). Liczba turystów przyjeżdżających do Gruzji spadła z Turcji (-11,6%, -19700 turystów) ale cały czas Turcja pozostaje trzecim partnerem ze względu na ilość turystów.

We wspomnianym okresie liczba turystów z krajów członkowskich Unii Europejskiej wzrosła o 4200 osób. Goście z krajów członkowskich wynoszą 3,1 % wszystkich turystów.

W roku 2017 trend pozostał podobny do tego z roku 2016. W porównaniu do roku 2015, w roku 2016 liczba turystów z Azerbejdżanu wzrosła (9,3%, 128000 osób) i Azerbejdżan stał się największym partnerem Gruzji ze względu na ilość odwiedzających turystów gdzie w 2016 roku liderem była Armenia.

W styczniu i lutym roku 2017 81% turystów przekroczyło granicę kraju drogą lądową, gdzie roku wcześniejszym wskaźnik ten wynosił 86%. Podczas zmniejszania się liczby turystów przybywających drogą lądową, zaobserwowano zwiększoną ilość turystów przybywających droga powietrzną.

Liczba osób przylatujących na międzynarodowe lotnisko Tbilisi wzrosła o 50,5% (38 500 osób), na lotnisku w Kutaisi o 82,6% (5 000 osób), a na lotnisku Batumi o 6,9% (187 osób).

W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku, turystyka podniosła produkt krajowy brutto aż o 7,9%. Należy zauważyć, że 34% dochodu z turystyki jest przeznaczone dla firm turystycznych, gdzie 27% jest wydawanych na transport, 16% było przeznaczonych na zakwaterowanie oraz wyżywienie, a 23% jako wartość dodana w dziedzinie turystyki.

W porównaniu do danych z 2016 roku, w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku wartość dodana wzrosła w zakwaterowaniu (14,3%, 30,1 mln GEL), żywności (23,9%, 67,5 mln GEL) i transporcie (17,3%, 62,7 mln GEL), jednakże wartość dodana dla firm turystycznych zmniejszyła się (-2,1%, 11.1 mln GEL).

Dzięki współpracy z RR Consulting systematycznie wzrasta liczba osób przyjeżdżających z Polski do Gruzji, w celu prowadzenia biznesu.

 

Related Posts

Leave a reply