39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Baku-Tbilisi-Kars Railway to Boost Commercial Connectivity Between Europe, Asia by June

Baku-Tbilisi-Kars railway project is nearing its completion and set to be put into service in June. The railway project will have major importance for countries that will trade through Turkey, which is expected to double its railroad capacity with the project.

Transportation, Maritime and Communication Minister Ahmet Arslan said that the Baku-Tbilisi-Kars railway project, the total cost of which is $450 million, is in the completion phase, stating that they want to finish the construction in two months, run test drives upon completion and commence operations for diesel locomotives in June.

The Baku-Tbilisi-Kars railway project will span a total of 838.6 kilometers, connecting the Eastern Turkish province of Kars with the Azeri capital, Baku, and the Georgian capital, Tbilisi, in Central Asia. In addition, he indicated that this project is not only important for Turkey, but also for all the countries of the world that wish to trade through Turkey, adding that the cargo shipped from China, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan and Georgia will go to Europe through Turkey.

Baku-Tbilisi-Kars Railway project would reduce the time and cost of transport, Arslad said: “When the Baku-Tbilisi-Kars Railway project is completed as a complement to the central corridor, a load from China will travel to Europe by rail in 15 days. The distance will be reduced by three times, saving both time and money. Therefore, many once expensive transport costs will become economical when transport time falls from 45 days to 15 days.”

The project will make Turkey more active in the railway sector, said Arslan. Making evaluations about the importance of the railway project, he stated that the railway line from Europe will pass under the sea to Kars with the help of the Marmaray project, an underwater rail system connecting Istanbul’s European and Asian sides under the Bosporus.

Besides Turkey, countries around the world are following the project, Arslan said that the project was also on the agenda at the meeting of the Economic Cooperation Organization (ECO) in Pakistan.

“When we think about the transportation corridors between Europe and Asia, we expect the Baku-Tbilisi-Kars Railway project, which set up the middle corridor on the fastest, shortest distance, to finish as soon as possible. When this project is completed in June, I hope that Turkey as well as other countries around the world will be able to benefit from this project. The project will of course contribute to Eastern Anatolia, and it will also make a significant contribution to our country’s railway sector,” said Minister Arslan.

Handlowe połączenie kolejowe między Baku-Tbilisi-Kars w celu poprawienia transportu między Europą i Azją będzie uruchomione przed czerwcem.

Projekt połączenia kolejowego między Baku-Tbilisi-Kars jest bliski zakończenia i oddania do użytku w czerwcu. Projekt kolei ma duże znaczenie dla krajów, które dokonują wymian handlowych przez Turcję, która zakłada dwukrotne zwiększenie przepustowości kolei dzięki projektowi.

Minister komunikacji, transportu i transportu miejskiego Ahmet Arslan stwierdził że projekt połączenia kolejowego między Baku-Tbilisi-Kars, którego koszt całkowity wynosi 450 milionów USD jest w ostatniej fazie, stwierdzając, że w ciągu dwóch miesięcy ukończą konstrukcję, przeprowadzą jazdy testowe w celu odbioru technicznego oraz rozpoczną przejazdy lokomotywami z silnikami Diesla w czerwcu.

Projekt kolei między Baku-Tbilisi-Kars będzie miał zasięg 838,6 kilometrów, łącząc wschodnią Turecką prowincję Kars ze stolicą Azerbejdżanu-Baku oraz stolicą Gruzji-Tbilisi. Dodatkowo zaznaczył, że projekt jest nie tylko istotny dla Turcji, ale także dla krajów z całego świata, które chcą dokonywać wymiany handlowej przez Turcję, dodając że ładunki wysłane do Europy z Chin, Kazachstanu, Turkmenistanu, Azerbejdżanu oraz Gruzji będą wysyłane przez Turcję.

Projekt linii kolejowej ma na celu skrócenie czasu oraz redukcję kosztów transportu. Arslad powiedział: „Kiedy projekt połączenia kolejowego między Baku-Tbilisi-Kars będzie ukończony, jako uzupełnienie centralnego korytarza, ładunki z Chin będą podróżować do Europy drogą kolejową w ciągu 15 dni. Dystans zostanie skrócony trzykrotnie, oszczędzając czas i pieniądze. Dzięki temu wiele wcześniej wysokich kosztów transportu stanie się bardziej ekonomiczne jak czas transportu skróci się z 45 do 15 dni”.

Dzięki projektowi Turcja stanie się aktywniejsza w sektorze kolejowym – stwierdził Arslan. Oceniając istotność tego projektu stwierdził, że linia kolejowa z Europy przeprowadzona będzie pod dnem morza do Lars wraz z pomocą projektu Marmara, podwodny system kolejowy łączący europejski Istambuł z jego azjatycką stroną pod Bosforem.

Również inne kraje poza Turcją są zainteresowane tym projektem. Arslan powiedział, że ten projekt był jednym z punktów agendy podczas spotkania Organizacji Współpracy Ekonomicznej (ECO) w Pakistanie.

„Kiedy myślimy o połączeniach transportowych pomiędzy Europą i Azją oczekujemy, że projekt kolei przez Baku-Tbilisi-Kars, który utworzy środkowe połączenie na najszybszym i najkrótszym dystansie zostanie ukończony tak szybko jak to możliwe. Kiedy projekt zostanie ukończony w czerwcu, mam nadzieję, że Turcja tak samo jak inne kraje na świecie będą mogły czerpać korzyści z tego projektu. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju wschodniej Anatoli i oczywiście przyczyni się w znaczący sposób do rozwoju sektora kolejowego w naszym kraju” powiedział minister Arslan.

Przedstawiciel RR Consulting podczas spotkania w Ambasadzie Azerbejdżanu w styczniu br. poruszył temat w czasie dyskusji z Radcą Handlowym, o mozliwości wykorzystania azerskiej firmy kolejowej ADY Express, która będzie kursowała na tej linii kolejowej, na potrzeby klientów, którym świadczone są usługi consultingowe.

Related Posts

Leave a reply