39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

 

Georgian citizens will travel to the EU without a visa

Georgian citizens will be able to enter the Schengen area without a visa for short stays, under a new law passed by Parliament on Thursday.

Under the visa exemption, endorsed in plenary by 553 votes to 66, with 28 abstentions, Georgians who hold a biometric passport will have the right to enter the EU visa-free for 90 days in any 180-day period, for business, tourist or family purposes, but not to work.

The legislation still needs to be formally approved by the Council and will only enter into force once the suspension mechanism, which allows the temporary reintroduction of visas in the event of migration surges or risks to public security, is in place.

Parliament´s rapporteur for the proposal, Mariya Gabriel (EPP, BG), acknowledged the “broad and complex reforms” carried out by Georgia in order to get the visa waiver and thanked the country’s authorities and citizens for their consistency and patience. She also congratulated them on the strength of their democratic conviction and noted that the visa exemption brings the country closer to the EU.

Georgians will be able to travel visa-free to the Schengen zone starting in late March or early April.

Gruzińscy obywatele będą podróżować do UE bez wizy

Gruzińscy obywatele będą mogli wjechać do strefy Schengen bez wizy na krótkie pobyty, w ramach nowej ustawy uchwalonej w czwartek przez Parlament Europejski.

Na posiedzeniu plenarnym parlamentu stosunkiem głosów: 553 –  za, do 66 – przeciw, przy 28 głosach wstrzymujących się, zatwierdzono zwolnienie z obowiązku wizowego Gruzinów, którzy posiadają paszport biometryczny. Będą oni mieli prawo, aby przebywać w ramach ruchu bezwizowego przez 90 dni w UE w dowolnym okresie 180 dni, w celach służbowych, turystycznych lub celach rodzinnych, ale nie będą mogli podejmować pracy.

Ustawa musi zostać jeszcze formalnie zatwierdzona przez Radę i wejdzie w życie dopiero, gdy mechanizm zawieszenia jej, który pozwala na tymczasowe przywrócenie wiz w przypadku napięć związanych z niepożądaną migracją lub zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, zostanie przyjęty.

Sprawozdawczyni parlamentarna wniosku, Mariya Gabriel (EPP, BG), uznała za wystarczające “szerokie i kompleksowe reformy” przeprowadzone przez Gruzję w celu uzyskania ruchu bezwizowego i podziękował władzom tego kraju i obywatelom za ich wytrwałość i cierpliwość. Również pogratulował im za siłę ich demokratyczną przekonań i zauważyła, że zwolnienie z obowiązku wizowego prowadzi ich kraj do UE.

Gruzini będą mogli podróżować bez wiz do strefy Schengen, począwszy od końca marca lub od początku kwietnia.

Related Posts

Leave a reply