39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

Double Taxation Prevention Agreement with Lichtenstein Comes into Force

The Georgia-Lichtenstein agreement on Prevention  of Double Taxation on Revenues and Capital and Tax Evasion, has come into force.
Main objective of the mentioned agreement is to foster economic development and attracting investments between the two countries.

The agreement text is based on model of Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and it determines taxation principles between the countries.

At the same time, objective of the agreement is to prevent taxation by establishing international standards for information exchange.
Currently, Georgia has enacted the same agreement with 54 countries.

 

Sascha Ternes: Deposits Dedollarization is Impossible without Attraction of GEL-denominated Deposits

“Besides business freedom, consumer rights protection is also of crucial importance. Banking sector and microfinance organizations are subjected to regulations and online sector should be also regulated”,  Sascha Ternes told the Business Contract and added that borrowers should precisely know genuine burden and real costs of taking loans. 

Member of supervisory agency, which was suspended by Constitutional Court, noted that dedollarization is a correct choice, but the mechanism is less efficient only in part of loans. The portfolio dollarization will not be reduced without drawing GEL-denominated deposits.

The regulator asserts that it is inadmissible to enforce any leverages in relation to deposits. In previous period, when the exchange rate was 12.5$, the NBG noted that interference  in the part of deposits was ruled out and Larization of loans would stimulate saving deposits in GEL.

Source : http://cbw.ge/

 

 

Porozumienie z Lichtensteinem o unikaniu podwójnego opodatkowania wchodzi w życie

Porozumienie Gruzja-Lichtenstein o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i kapitału oraz o unikaniu opodatkowania wchodzi w życie. Głównym celem wspomnianego porozumienia pomiędzy tymi dwoma krajami  jest wsparcie rozwoju gospodarczego, przyciągnięcie inwestycji i zachęcenie inwestorów aby rozwijać biznes w Gruzji.

Tekst porozumienia pomiędzy tymi dwoma krajami jest oparty na modelu takich porozumień Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i określa zasady opodatkowania.

Jednocześnie celem tego porozumienia jest ochrona opodatkowania poprzez ustanowienie międzynarodowych standardów wymiany informacji.
Aktualnie, Gruzja podpisała takie porozumienie z 54 krajami.

Sascha Ternes: Odejście od depozytów dolarowych jest niemożliwe bez uatrakcyjnienia depozytów denominowanych w  GEL.

“Oprócz wolności działalności gospodarczej, także ochrona praw konsumentów ma najwyższe znaczenie. Sektor bankowy oraz organizacje zapewniające mikrofinansowanie podlegają regulacjom, a także sektor online powinien być regulowany”,  Sascha Ternes powiedział redakcji Business Contract i dodał, że pożyczkobiorcy powinni dokładnie jakie będą ponosić obciążenia oraz rzeczywiste koszty pożyczek.

Członek agencji nadzorującej, która została zawieszona przez Trybunał Konstytucyjny, zauważył, że odejście od dolaryzacji jest dobrym wyborem, ale mechanizm ten jest mniej efektywny w przypadku niektórych pożyczek. Zakres dolaryzacji nie będzie zredukowany bez wycofywania depozytów denominowanych w  GEL.

Regulator uważa, że nie jest możliwe zastosowanie jakiejkolwiek dźwigni finansowej w odniesieniu do depozytów. W poprzednim okresie, kiedy kurs wymiany wynosił 12.5$, NBG (Narodowy Bank Gruzji) stwierdził, że ingerencja w część depozytów została wykluczona i laryzacja pożyczek mogłaby stymulować wzrost oszczędności w GEL.

Źródło : http://cbw.ge/

Related Posts

Leave a reply