39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

Turkey’s Prime Minister: “We want to deepen trade relations with Georgia”

“On behalf of the Government of Georgia, I strictly condemn the series of terrorist attacks occurring in Turkey in the recent past and express solidarity with the families of the victims, people and authorities of the Republic of Turkey.”

Georgia’s Prime Minister Giorgi Kvirikashvili spoke these words as he met his Turkish counterpart Binali Yildirim at Dolmabahce Palace in Istanbul today.

Kvirikashvili is on a working visit to Turkey where he attended the opening of the Eurasia Tunnel, one of Turkey’s most visionary mega projects allowing vehicles to pass beneath Istanbul’s Bosporus Strait.

Following the ceremony Kvirikashvili and Yildirim discussed bilateral issue and planned how to further deepen economic relations between the two neighbouring states.

Calling Kvirikashvili his “dear brother”, Yildirim expressed his gratitude for the support demonstrated by Georgia many times.

I want to mention that on July 19, just after the traitorous July 15 attempted coup, my dear colleague visited us in Turkey,” Yildirim said.

Despite what had happened he didn’t change his schedule and arrived in Turkey, which was a clear sign of support of our country and government. For this, I want to thank him.”

The Turkish official noted that since 2007, Turkey had been Georgia’s umber one trade partner.

And we are even planning to deepen these relations in the future,” he said.

Yildirim confirmed Turkey supported Georgia’s European and Euro-Atlantic integration and its territorial integrity.

Kvirikashvili stressed Turkey’s role in ensuring regional stability was “huge” and that he attached great importance to Turkey’s demonstrated support for Georgia.

While in Istanbul Kvirikashvili will also meet Turkish President Recep Tayyip Erdogan.

Georgia’s external trade up 22% in Jan-Nov:
Canada, Turkey and Russia – top trading partners

Georgia’s external trade has grown 22 percent in the first 11 months of the year to reach $10.83 billion, shows latest preliminary data from the National Statistics Office of Georgia (Geostat).

Between January and November 2016 the value of Georgia’s exports dropped five percent to $1.92 billion, while the value of imports increased 29 percent to $8.91 billion, said Geostat.

Georgia’s trade deficit equalled $6.99 billion in the first 11 months of 2016, which was a 65 percent share of the country’s total trade turnover, showed the latest data by Geostat.

Trade deficit is an economic measure of a negative balance of trade in which a country’s imports exceeds its exports.

Imports excluding Hepatitis C medicine was worth $6.51 billion – one percent less compared to the same period of 2015.

What’s Georgia’s main export?

Georgia’s top exported items in January-November were:

 • Copper ores and concentrates (worth $285 million or 15 percent of total exports)
 • Nuts (worth $168 million or nine percent of total exports)
 • Ferro-alloys (worth $154 million or eight percent of total exports)

What is Georgia’s main import?

Georgia’s top imported items were:

 • Medicines (worth $2.64 billion or 30 percent of total imports)
 • Petroleum and petroleum oils (worth $529 million or six percent of total imports)
 • Motor cars (worth $414 million or five percent of total imports)

From the medicine imports, $2.39 billion of medicine was specifically Hepatitis C treatment for the country’s Hepatitis C Elimination Program.

Georgia’s top trading partners in January-November 2016

Georgia’s top 10 trading partners in the first 11 months of 2016 made up 68 percent of Georgia’s total trade turnover said the statistics agency.

In January-November, Georgia’s top three trading partners were:

 • Canada ($1.83 billion)
 • Turkey ($1.40 billion)
 • Russia ($781 million)

Trade with EU countries

In the first 11 months of 2016 the external trade turnover of Georgia with European Union (EU) countries increased by 11 percent y/y and amounted to $3.08 billion.

Exports were worth $513 million (14 percent lower), while imports reached $2.57 billion (17 percent higher).

Trade with CIS countries

In January-November 2016 the external trade turnover of Georgia with the Commonwealth of Independent States (CIS) countries totalled $2.42 million – a four percent reduction y/y.

Exports were worth $659 million (14 percent lower) while imports equalled $1.76 billion (one percent higher)

Source : http://agenda.ge/

Premier Turcji: “Chcemy pogłębienia stosunków handlowych z Gruzją”

“W imieniu rządu Gruzji, surowo potępiam serię ataków terrorystycznych, które zdarzyły się w Turcji w niedawnej przeszłości i pragnę wyrazić solidarność z ofiarami ich rodzinami, obywatelami i władzami Republiki Turcji.”

Premier Gruzji Giorgi Kvirikashvili mówił te słowa, w trakcie spotkania ze swoim tureckim odpowiednikiem Binali Yildirim w Dolmabahce Palace w Stambule.

Kvirikashvili przebywał  z roboczą wizytą w Turcji, gdzie uczestniczył w otwarciu Tunelu Eurazja, jednego z najbardziej wizjonerskich mega projektów w Turcji, który pozwala na swobodny przejazd pojazdów pod Cieśniną Bosfor w Stambule.

Po ceremonii otwarcia Kvirikashvili i Yildirim omówili kwestię bieżącej dwustronnej współpracy, oraz plany dalszego pogłębienia stosunków gospodarczych między dwoma sąsiadującymi państwami.

Zwróceniem się do Kvirikashvili mój “drogi bracie”, Yildirim wyraził wdzięczność za wielokrotne wsparcie wykazane przez Gruzji.

Pragnę tylko wspomnieć, że w dniu 19 lipca, tuż po zdradzieckiej próbie zamachu stanu w dniu 15 lipca, mój drogi kolega odwiedził nas w Turcji ” powiedział Yildirim.

Wbrew temu, co się stało, nie zmieni swojego harmonogramu planowanej wizyty i przybył do Turcji, co było wyraźnym sygnałem poparcia dla naszego kraju i rządu. Dlatego też, chcę mu podziękować. “

Turecki oficjel podkreślił, że od 2007 roku, Turcja była numerem jeden jako partner prowadzący handel z Gruzją.

„I my planujemy pogłębić te relacje w przyszłości “, powiedział.

Yildirim potwierdził, że Turcja wspiera integrację europejską i euroatlantycką Gruzji i jej integralność terytorialną.

Kvirikashvili podkreślił, że wkład Turcji w zapewnieniu stabilności regionalnej był “ogromny” i że przywiązuje wielką wagę do poparcie dla Gruzji, jakie wykazała dotychczas Turcja.

Podczas pobytu w Stambule Kvirikashvili spotkał się również z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

Gruziński handel zagraniczny wzrósł o 22% w okresie styczeń-listopad:

z głównymi partnerami handlowymi – Kanadą, Turcją i Rosją

Gruziński handel zagraniczny wzrósł o 22 % w ciągu pierwszych 11 miesięcy w 2016 roku i osiągnął 10,83 mld USD, pokazują najnowsze wstępne dane z Narodowego Biura Statystycznego Gruzji (Geostat).

W okresie od stycznia do listopada 2016 roku wartość eksportu Gruzji spadła o 5% do 1,92 mld USD, podczas gdy wartość importu wzrosła o 29 % do 8,91 miliarda dolarów, wypowiedział się Geostat.

Deficyt handlowy Gruzji wyniósł 6,99 miliarda USD w ciągu pierwszych 11 miesięcy 2016 roku, co stanowiło 65 % udziału w całkowitym obrocie handlowym kraju, wykazały najnowsze dane opublikowane przez Geostat.

Deficyt handlowy jest miarą ekonomiczną ujemnego bilansu handlowego, w którym import kraju przewyższa jego eksport.

Jedynym wyjątkiem spadku importu był zakup szczepionek przeciwko zapaleniu wątroby typu C. Zakupiony lek był wart 6,51 mln USD – jest to o jeden procent mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku.

Jakie są główne towary eksportowane z Gruzji?

Towary eksportowane z Gruzji o największej wartości w okresie od stycznia do listopada to:

 • rudy i koncentraty miedzi (o wartości 285 milionów dolarów stanowiące 15 % całkowitego eksportu)
 • Orzechy (o wartości 168 milionów dolarów stanowiące 9 % całości eksportu)
 • Żelazostopy (o wartości 154 milionów dolarów stanowiące 8 % całkowitego eksportu)

Jakie są główne towary importowane do Gruzji?

Głównymi towarami importowanymi do Gruzji były:

 • Leki (o wartości 2,64 mld USD, czyli 30 % importu ogółem)
 • ropa naftowa i oleje oraz produkty pochodne z ropy naftowej (o wartości 529 milionów dolarów stanowiące 6% importu ogółem)
 • Pojazdy samochodowe (o wartości 414 milionów dolarów stanowiące 5% importu ogółem)

Z importowanych leków zakupiono za 2,39 mld USD szczepionki do leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu C, w ramach Krajowego Programu Eliminacji zapalenia wątroby typu C

Najważniejsi Gruzińscy partnerzy handlowi w okresie styczeń-listopad 2016

Według Narodowego Biura Statystycznego Gruzji (Geostat) dziesięciu najważniejszych partnerów handlowych w transakcjach z Gruzją, w pierwszych 11 miesiącach 2016 roku wypracowało 68 % całkowitego obrotu handlowego Gruzji.

W okresie styczeń-listopad, trzema najważniejszymi partnerami handlowymi Gruzji wśród krajów zagranicznych były:

 • Kanada (1,83 mld USD)
 • Turcja (1,40 mld USD)
 • Rosja (781 mln USD)

Handel z krajami UE.

W pierwszych 11 miesiącach 2016 roku obroty handlu zewnętrznego Gruzji z krajami Unii Europejskiej (UE) wzrosły o 11 %  rok / roku i wyniosły 3,08 mld USD. Eksport z Gruzji do krajów UE był warty 513 mln euro (był o14 % niższy), natomiast import osiągnął 2,57 mld USD (był o 17 % wyższy).

Wymiana handlowa z krajami WNP.

W okresie styczeń-listopad 2016 roku obroty handlu zewnętrznego Gruzji z krajami ze Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP)  wyniosły 2,42 mln USD  – jest to 4 % redukcja rok / roku.

Eksport był warty 659 mln euro (14 % niższy), a import wyniósł 1,76 mld USD (był o 1 % wyższy).

Źródło: http://agenda.ge/

Related Posts

Leave a reply