39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRnews ENG/PL

Noxtton –A New Georgian Company on World Market

There is a new Georgian company on the world market. Noxtton is the first Georgian Tech company, which aims to occupy international market.

Noxtton was established by young professionals in August, 2016.  The company offers technological services and products to its customers which includes: Mobile-web applications development, digital marketing, IT consulting, CRM and E Commerce platform development.
download

The main field of interest for the company is business corporations, non-governmental sector and startups. Even though the company has been operation only 4 months now, Noxtton service and digital products are already used in Georgia, Great Britain, Germany, France and Russia.

Noxtton HQ is located in Georgia, where main products and service are developed and tested. However, to develop the service, to promote faster development and get to know the local markets, Noxtton group is also working in different European Countries.

Considering fast growing and high demanding trend, Noxtton management already discusses to enter different countries markets. At the same time, it is planned to become more active on Georgian market and introduce the newest technologies, which Noxtton uses. It aims to mark Georgia on Tech industry map and the whole group is working to reach the goal.

An Innovative Concept of an Intellectual Hub on the Georgian Market

GPN (Global Professional Network) has recently emerged on the Georgian market with an aim of providing intellectual services to Georgian and foreign clients based on a fundamentally novel concept.

Namely, based on the specific demands and interests of a potential customer, the company will offer tailored-made services of a qualified expert (or group of experts) registered in its database. Respective approach provides a unique opportunity for the clients to obtain higher-quality personalized services provided by the specialists operating in their specific fields of interest. Thus the customers will be able to utilize knowledge and experience of the experts to solve existing business tasks.

GPN has set up a network of more than 200 experts in different fields that are already employed in various companies and organizations and are acclaimed as the top professionals in their respective areas. The portfolio of the company includes a large variety of the consulting services as well as various forms of project management, including in Legal, Financial, IT, Human Resource and Marketing related areas.

An innovative concept of consulting services that offers a unique network of top experts in various fields, represents a completely novel approach on the Georgian market. Respective strategy enables provision of the high-quality services based on the comfortable one-stop-shop principle.

Source : http://cbw.ge/

Noxtton – Nowa Gruzińska firm na światowym rynku.

 Nowy gruzińska firma pojawiła się na światowym runku, promująca biznes w Gruzji. Noxtton to pierwsza gruzińska firma Tech, która ma na celu zaistnieć na międzynarodowym rynku.

Noxtton została założona przez młodych specjalistów w sierpniu 2016. Firma oferuje usługi technologiczne i produkty dla swoich klientów, które obejmują: opracowanie  aplikacji stron internetowych, marketing cyfrowy, konsulting IT, CRM i rozwoju platformy E Commerce.

Głównym obszarem zainteresowania firmy są korporacje, sektor pozarządowy i firmy prywatne. Choć firma pracuje dopiero tylko 4 miesiące, to serwis Noxtton i jej produkty cyfrowe są już wykorzystywane w Gruzji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i Rosji.

Dyrekcja firmy Noxtton  mieści się w Gruzji, gdzie główne produkty i usługi zostały opracowane i przetestowane. Jednak, aby rozwijać usługi, promować szybszy rozwój i poznać lokalne rynki, grupa Noxtton pracuje również w różnych krajach europejskich.

Biorąc pod uwagę szybko rosnące z wysokimi wymaganiami tendencje potrzeb, w zarządzie Noxtton już omówiono, jak firma ma wejść na rynki różnych krajów. Jednocześnie planowane jest, aby firma stała się bardziej aktywna na rynku gruzińskim, poprzez wprowadzenie najnowszych technologii, które wykorzystuje Noxtton. Ma to na celu zaznaczenie Tech przemysłu na mapie Gruzji i cała grupa pracuje po to, aby to zamierzenie osiągnąć.

Innowacyjna koncepcja o Intelektualnym Centrum na gruzińskim rynku.

GPN (Globalna Profesjonalna Sieć) pojawiła się ostatnio na rynku gruzińskim z myślą o świadczeniu usług intelektualnych dla gruzińskich i zagranicznych klientów w oparciu o całkowicie nową koncepcję.

Mianowicie, w oparciu o specyficzne potrzeby i zainteresowania potencjalnego klienta, firma będzie oferować dostosowanie wykonania usługi wykwalifikowanego eksperta (lub grupy ekspertów) zarejestrowany w bazie danych. Odpowiednie podejście stanowi wyjątkową okazję dla klientów w celu uzyskania wyższej jakości spersonalizowanych usług świadczonych przez specjalistów działających w ich konkretnych obszarach zainteresowania. W ten sposób klienci będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów w celu rozwiązania istniejących zadań biznesowych.

GPN utworzyła sieć ponad 200 ekspertów z różnych dziedzin, którzy są już zatrudnieni w różnych firmach i organizacjach, a także uznani są za najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach. Portfel firmy obejmuje szeroką gamę usług doradczych, a także różne formy zarządzania projektami, w tym w prawnej, finansowej, IT, zasobami ludzkimi i marketingu w dziedzinach pokrewnych.

Innowacyjna koncepcja usług konsultingowych, która oferuje unikalną sieć najlepszych specjalistów z różnych dziedzin, reprezentuje zupełnie nową jakość na rynku gruzińskim, a przez to obniża koszty prowadzenia biznesu w Gruzji. Odpowiednia strategia umożliwia świadczenie usług wysokiej jakości w oparciu o zasady wygodnego one-stop-shop.

Źródło: http://cbw.ge/

Related Posts

Leave a reply