39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRNews ENG/PL

EBRD and EIB helping to develop Georgia

  • One of Georgia’s leading telecommunication companies, MagtiCom, is expanding its broadband networks in Georgia’s remote regions thanks to a $100 million USD loan offered by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Georgia is a growing economy where the rural areas need greater connectivity and this project is yet another example of the EBRD’s efforts to support economic inclusion in the country. Investing in the knowledge economy is part of the EBRD’s efforts to foster innovation in Georgia. This investment will support the development of higher quality mobile networks, internet connectivity and TV platforms in the country’s more remote regions. This in turn will help boost the local economies and Georgia’s telecom sector as a whole.Gruzja. Przegląd informacji biznesowych

MagtiCom constantly strives to innovate and to offer the latest technological solutions to its customers.

The financial support of the EBRD will assist MagtiCom to accomplish its goals – high quality network access, especially in the rural parts of the country.

  • The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is providing a €10 million sovereign loan to Georgia to be on-lent to Municipal Development Fund (MDF) to improve solid waste management throughout 64 municipalities including remote areas of the country. The funds will be used to purchase approximately 140 new solid waste collection vehicles and approximately 7000 containers. Another part of the agreement, about reduce the health hazards caused by unsanitary waste handling, is to raise awareness of the importance of hygiene, health and proper waste management to all people of Georgia.The money would contribute to: implement a modern waste management system in the regions of Georgia, improve the ecological, social and touristic environment, create a harmless environment (in terms of health) for the local population, raise awareness of the new waste management system among the local people.

This project is a significant step forward in the implementation of the Georgian government’s plans to modernise and upgrade the country’s waste management system to European Union (EU) standards, as well as working to improve the environment. Georgia has committed to improve solid waste management throughout the country in line with the EU Association Agreement. There are already EU-compliant regional landfills in Georgia and the new equipment will ensure that solid waste is disposed at these landfills.

The Government of Georgia has identified solid waste collection and disposal, as well as reform of the existing waste management system as a key priority for the country.

A strategy for waste management was developed by the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia with European Union (EU) support last year.

  • The rise in financing came after the EBRD and Georgia signed an agreement today on providing $155 million to Georgia’s Rustavi Azot LLC, a producer of nitrogen-based fertilisers. The funds will be used to upgrade and modernise the ammonia production line, using energy-efficient measures that will decrease energy consumption by 30 per cent, and for debt restructuring. The refurbished plant will comply with higher environmental standards. Thanks to this financial assistance the Rustavi Azot LLC will be able to double the ammonia production capacity and improve the energy efficiency.

The company is a producer of nitrogen-based fertilisers and is the largest industrial enterprise in Georgia, with 2,200 employees and an annual production capacity of up to 500,000 tonnes of ammonium nitrate, 220,000 tonnes of ammonia and 14,000 tonnes of sodium cyanide.

Rustavi Azot is an export-oriented company and the sole producer of nitrogen-based fertilisers in the south Caucasus. Last year the company generated 84 percent of its sales from exports, making the company one of the largest exporters in the country. It is the primary supplier of ammonium nitrate, used in agriculture to improve crop yields, to customers in Georgia and the Caucasus region.

The EBRD’s strategic plan for the countries where it invests, including Georgia, for the period 2016-18 has three priorities: strengthening economic resilience, addressing global challenges and supporting regional integration.

  • Georgia will receive additional 100 million EUR from European Investment Bank. The European Investment Bank (EIB) is offering €100 million to develop and improve a variety of public services offered in Georgia, from building new roads to renovating schools and more. In October this year the EIB loaned €100 million to rehabilitate the water supply system in Georgia’s third largest city Kutaisi. This money also was spent on financing the rehabilitation of the municipal sewerage system and construction of a mechanical biological wastewater treatment plant in Kutaisi.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny wspierają Gruzję w realizacji nowych projektów rozwojowych

  • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ang. European Bank for Reconstrution and Development – EBRD) udzielił pożyczki w wysokości 100 mln USD gruzińskiej firmie telekomunikacyjnej MagtiCom w celu rozwoju sieci szerokopasmowego Internetu w odległych rejonach Gruzji. Niniejsza inwestycja jest niezwykle istotna ze względu na integrację gospodarczą kraju. Obszary wiejskie pozbawione są dostępu do wysokiej jakości połączenia z Internetem. EBRD wspiera projekty innowacyjne w Gruzji a rozwój wysokiej jakości sieci komórkowych, połączenia z Internetem jak i platform telewizyjnych w odległych regionach Gruzji rozwinie sektor telekomunikacyjny jako jeden z istotnych w kontekście całości gospodarki.

MagtiCom nieustannie dąży do innowacji i oferuje swoim klientom najnowsze rozwiązania technologiczne.

Wsparcie finansowe Europejskiej Banku Odbudowy i Rozwoju pomoże MagtiCom osiągnąć założone cele, które skupiają się m.in. na zapewnieniu wysokiej jakości dostępu do sieci, zwłaszcza na obszarach wiejskich kraju.

  • EBRD udzielił kredytu Gruzji (podmiotem realizującym pożyczkę jest Miejski Fundusz Rozwoju) w wysokości 10 mln EUR w celu poprawy zarządzania odpadami w 64 gminach, w tym w odległych rejonach kraju. Niniejsze środki zostaną wykorzystane m.in. na zakup ok. 140 nowych specjalistycznych samochodów, przystosowanych do zbiórki odpadów komunalnych i wywozu ich na miejsce składowania lub utylizacji oraz ok. 7 tys. kontenerów na śmieci. Ponadto część środków zostanie wykorzystanych do zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia spowodowanych nieodpowiednim postępowaniem z odpadami. Celem owej części projektu jest zwiększenia świadomości wśród Gruzinów na temat znaczenia higieny, zdrowia oraz właściwego gospodarowania odpadami. Środki finansowe zostaną wykorzystane na m.in.: wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania odpadami, poprawy ekologicznego, społecznego oraz turystycznego środowiska, tworzenie nieszkodliwego środowiska (w zakresie zdrowia) na lokalnej ludności, szerzenie wiedzy o nowym systemie zarządzania odpadami ośród miejscowej ludności.

Niniejszy projekt przyczyni się do unowocześnienia i rozbudowy systemu zarządzania odpadami, aby zbliżyć się do poziomu standardów infrastruktury komunalnej w Unii Europejskiej (UE). Podpisania przez Gruzję Umowa Stowarzyszeniowa z UE zobowiązuje ją do poprawy systemu zarządzania odpadami i poprawy infrastruktury komunalnej.

Rząd Gruzji określił reformę systemu zarządzania odpadami jako jedną z priorytetowych dla państwa. W 2015 roku Ministerstwo Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych Gruzji opracowało we współpracy z Unią Europejską strategię zarządzania odpadami.

  • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przeznaczył 155 mln USD na zwiększenie produkcji amoniaku i poprawy efektywności energetycznej firmy Rustawi Azot. Niniejsza dotacja przeznaczona będzie na przebudowę i modernizację zakładu Rustawi Azoty, w tym budowę drugiej linii produkcyjnej amoniaku oraz zmniejszenie zużycia energii o ponad 30 proc poprzez ulepszenie szeregu starych procesów produkcyjnych, które emitują bardzo dużą ilość dwutlenku węgla oraz zużywają duże ilości energii elektrycznej. Ponadto zostaną zaostrzone standardy ochrony środowiska w związku z realizowaną inwestycją.

Zakłady Rustawi Azoty jest największym przedsiębiorstwem przemysłowym w Gruzji, specjalizującym się w produkcji nawozów azotowych. Zatrudnia ok. 2200 pracowników, a jej zdolności produkcyjne wynoszą: 500 tys. ton saletry amonowej i 220 tys. ton amoniaku, 14 tys. ton cyjanku sodu. Rustawi Azot jest nastawiona na eksport wytwarzanych produktów, jest głównym dostawcą nawozów sztucznych wykorzystywanych w rolnictwie w Gruzji jak i na całym Kaukazie. W ubiegłym roku Rustawi Azoty osiągnęła 84 proc. zysków ze sprzedaży na eksport, co czyni ją jednym z największym eksporterów w Gruzji. Rustawi Azoty jest jedynym producentem nawozów azotowych na Kaukazu Południowym.

Plan strategiczny EBRD dla krajów, w których inwestuje, w tym Gruzji na lata 2016-18 ma trzy priorytety: wzmocnienie odporności gospodarczego, rozwiązywania problemów globalnych oraz wspieranie integracji regionalnej.

  • Gruzja otrzyma pomoc w wysokości 100 mln EUR na rozwój i poprawę oferowanych usług publicznych, w tym budowę nowych dróg, renowację szkół, budowę sieci wodno-kanalizacyjnych itd. Pożyczkodawcą zostanie Europejski Bank Inwestycyjny. W październiku 2016 roku zostanie rozpoczęta realizacja odnowy sieci wodociągowej, kanalizacji miejskiej oraz budowy nowej biologicznej oczyszczalni ścieków w Kutaisi, trzecim co do wielkości mieście Gruzji.

 

 

Related Posts

Leave a reply