39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRNews ENG/PL

Georgia builds world’s fifth largest Technological Instituteსაქართველო-2

The Institute will be created to develop both fundamental and applied research. The project focuses on masters and doctoral programs and the implementation of research works in physics, chemistry, biology, mathematics, engineering and computer technology. It is also planned to create a database of modern scientific experimental studies, vital for the development of scientific potential of the country and for raising the level of education.

After Italy, Switzerland, Austria, and Japan the world’s fifth-largest Institute of Technology will be established in Tbilisi (Digomi).

The Government of Georgia has signed memoranda with some of the world’s leading centers, including CERN (European Center for Nuclear Research), CNAO (National Center for Hadron Therapy), and INFN (Italian National Institute of Nuclear Physics).

All expenses needed to build the Technological Institute will be provided by the Cartu Charity Foundation – a charity fund established and financed by Georgian business tycoon and former Prime Minister Bidzina Ivanishvili.

http://agenda.ge/news/58563/eng

http://georgiatoday.ge/news/3849/Institute-of-Technology-to-Open-in-Tbilisi

http://cbw.ge/technology/technological-institute-construction-georgia-launched/

 

Georgia will receive €50 million from the European Union to improve national food safety standards.

The cooperation launched under the EU-funded European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development (ENPARD), which promotes agriculture and rural development policies and reforms to stimulate employment and improve the living conditions of Georgia’s rural population.

The program started in 2013 with an initial budget of 265 million GEL (€102 million) and today marked the second phase of the ENPARD program.

The main goal of the cooperation was to improve food safety and quality standards in Georgia, and improve the ways these standards and monitored and controlled.

The first phase included reforming and strengthening Governmental structures and building the capacity and capabilities of small farmers in Georgia to reduce poverty in Georgia’s rural areas.

From the joint cooperation between ENPARD and the Government, about 1,000 cooperatives were established and registered in Georgia and 52 consultation centres were created around the country to improve farmers’ access to agricultural information.

http://agenda.ge/news/58794/eng

The European Investment Bank is lending EUR 45 million to Support SMEs in Georgia

The European Investment Bank (EIB) is lending €22.5 million to Georgia in a bid to finance small and medium-sized enterprises (SMEs) and middle capitalisation companies (midcaps) engaged in trade and commerce in the country.

This will be the first tranche of an approved loan of €45 million to one of the leading banks in Georgia, Bank Republic.

A strong SME and midcap sector is of crucial importance for Georgia’s economic growth, employment and political stability. EIB funds provided on favourable terms will improve access to finance for companies that mostly face difficulties in financing their activities,” said László Baranyay, EIB Vice-President responsible for lending operations in the Eastern Partnership countries.

http://georgiatoday.ge/news/3916/European-Investment-Bank-Invests-45-Million-Euros-to-Support-SMEs

http://agenda.ge/news/59025/eng

 

Jeden z największych na świecie Instytutów Technologicznych powstanie w Tbilisi

Centrum naukowo-edukacyjne dla nowoczesnego rozwoju technologii będzie miejscem, gdzie lekarze, chemicy, biolodzy, fizycy, matematycy, inżynierowie, jak i informatycy realizować będą własne projekty (m.in. na potrzeby badań przeprowadzanych w ramach prac magisterskich oraz doktoranckich), badania naukowe oraz przeprowadzać eksperymenty, których główną cechą wspólną powinna być innowacja. Instytut będzie stworzony w celu rozwijania zarówno zagadnień teoretycznych oraz badań stosowanych.

Po Włoszech, Szwajcarii, Austrii i Japonii piąty co do wielkości na świecie Instytut Technologicznym zostanie zlokalizowany w Tbilisi (Digomi).

Ponadto, rząd Gruzji podpisała memoranda z jednymi z największych na świecie wiodących ośrodków naukowych, m.in. z Europejskim Centrum Badań Jądrowych (CERN), Narodowym Centrum Radioterapii Hadronowej (CNAO) oraz włoskim Narodowym Instytutem Fizyki Jądrowej (INFN) w celu współpracy między ośrodkami jak i rozwoju potencjału naukowego Gruzji i podniesienia poziomu edukacji.

Budowa Instytutu Technologicznego zostanie sfinansowana przez Fundację Charytatywną Cartu – założoną i finansowaną przez najbogatszego Gruzina i byłego premiera Bidzinę Iwaniszwilego.

50 mln EUR na poprawę standardów fitosanitarnych w Gruzji

W 2013 roku rozpoczęto współpracę rządu Gruzji z Unią Europejską w ramach Europejskiego Programu Sąsiedztwa ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ang. European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development – ENPARD) w celu promocji polityki rozwoju terenów wiejskich i rolnictwa oraz wprowadzenia reform i zwiększenia zatrudnienia, jak i poprawy warunków życia ludności wiejskiej.

Pierwszy etap współpracy obejmował zreformowanie i wzmocnienie struktur rządowych i budowę potencjału i możliwości małopowierzchniowych rolników w celu zmniejszenia ubóstwa na obszarach wiejskich.

Drugi etap współpracy opiera się na ustaleniu i poprawieniu standardów fitosanitarnych w Gruzji oraz sposobów monitorowania i kontrolowania owych zasad bezpieczeństwa żywności i standardów jakości.

W ramach współpracy między rządem Gruzji a ENPARD powstało około 1000 spółdzielni rolniczych oraz 52 centra informacyjno-konsultacyjne w celu poprawy dostępności rolników do informacji dotyczących rolnictwa i rozwoju wsi.

 

Europejski Bank Inwestycyjny udzielił kredytu Gruzji na wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wypłacił pierwszą transzę (22,5 mln EUR), która stanowi połowę, przyznanego kredytu Gruzji na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz kapitalizację rynkową przedsiębiorstw (MidCap) prowadzących działalność handlową w kraju.

„Silny sektor MŚP i MidCap ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu gospodarczego Gruzji, zatrudnienia oraz stabilności politycznej państwa. Środki EBI przewidziane są dla poprawy dostępu do finansowania dla firm, które najczęściej napotykają trudności w finansowaniu swojej działalności” – powiedział Laszlo Baranyay, wiceprezes EBI odpowiedzialny za operacje pożyczkowe w krajach Partnerstwa Wschodniego.

Related Posts

Leave a reply