39 Tskneti Highway Street, Tbilisi, Georgia
+995 557 227 966, +48 696 070 470

Georgia RRNews ENG/PL/GE

The World Bank helping Georgia develop tourism infrastructureსაქართველო-2

The World Bank will allocate 9 million for the revitalization and reconstruction of the infrastructure urban, municipal and tourism in the region of Imereti (western Georgia) in order to promote cultural and historical monuments, which should increase the number of visiting tourists.

The funds will be allocate among the reconstruction of the Archaeological Museum in Vani, the access road leading to it, as well as the construction of sewage treatment plant in Tsqaltubo.

Georgia joined the World Bank in 1992. During this time, were completed more than 73 projects for a total amount of approx. 2.31 billion. Revitalization and development of tourist infrastructure is one of the main areas funded by the World Bank – agency Trend reports.

It is worth mentioning that in 2014 was realized a project “Development of touristic potential in the Imereti region. Support for the local market” managed by ICAD Foundation and Toursim and Reality, which aims to promote and develop tourism in the region of Imereti. The project was co-financed by the Polish development cooperation programme of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland in 2014. For more information, check the website www.visitkutaisi.com.

http://en.trend.az/scaucasus/georgia/2533768.html, http://vestnikkavkaza.net/news/Georgia-to-receive-9-million-from-World-Bank-for-development-of-tourism.html

Germany to use Georgian Corridor for Asian Cargo Transportation

German Railway Operator Deutsche Bahn will use Georgian Corridor for Asian cargo trans-portation.

The agreement between Georgian Railway and Deutsche Bahn determines the tariffs in the Trans-Caspian Corridor and commercial and technical issues.

Georgian Honey Exports to EU to Begin in 2016

The Directorate-General for Health and Consumers Affairs of the European Commission has ruled that Georgian honey has met the EU’s quality control standards and can now be exported to Europe.

Over the past two years, the agricultural ministry has carried out a series of procedures aimed at improving the quality of local honey through the purchase of new infrastructure and laboratory instruments, conducted high standard research and a major overhaul of the bodies responsible for sanitary oversight.

“The European Union Free Trade Agreement gives Georgia the opportunity to export its honey to the EU market without any additional fees. Georgia could export 1,500 tonnes of honey to EU markets every year”, said EU Ambassador to Georgia, Janos Herman.

All honey producers were eligible to export honey to the EU only once their products gained positive results after laboratory testing.

Georgian honey will have a special Georgian certificate that will be recognised internationally.

Georgia produced about 4,000 tonnes of honey last year. In 2014, Georgian beekeepers exported 5.4 tonnes – valued at 54,200 USD – mainly to Libya, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Iraq, Lebanon, China and the Republic of Korea.

The process of reviving the flailing art of Georgian beekeeping started about two years ago.

The Government initiated a Beekeeping-Agricultural Cooperatives Support Program that supported 164 cooperatives throughout Georgia; 80 of which in Georgia’s mountainous regions, to bring beekeeping back to life.

To do this the Agricultural Cooperatives Development Agency purchased beehives and specialist technical equipment for cooperatives to assist them in their beekeeping duties.

http://georgiatoday.ge/news/3807/Georgian-Honey-Exports-to-EU-to-Begin-in-2016, http://agenda.ge/news/58199/eng

 

Dotacja Banku Światowego na rozwój turystyki w Gruzji

Bank Światowy przeznaczył 9 mln EUR na rewitalizację i odbudowę infrastruktury miejskiej, gminnej oraz turystycznej w regionie Imeretia (zachodnia Gruzja) w celu promowania kultury i historycznych zabytków, co powinno przełożyć się na wzrost liczby odwiedzających region turystów.

Środki zostaną alokowane m.in. na przebudowę Muzeum Archeologicznego w Wani, drogi dojazdowej prowadzącej do niego, jak i budowę oczyszczalni ścieków w Ckaltubo.

Gruzja dołączyła do Banku Światowego w 1992 roku. W tym czasie zrealizowała ponad 73 projekty na łączną kwotę ok. 2,31 mld EUR. Rewitalizacja i rozwój infrastruktury turystycznej jest jednym z głównych obszarów finansowanych przez Bank Światowy – podaje agencja Trend.

Warto wspomnieć, iż od 2014 roku realizowany jest projektu pt.: “Rozwój potencjału turystycznego w rejonie Imereti. Wsparcie regionalnego rynku pracy” zarządzanego przez Fundację ICAD oraz organizację Tourism and Reality, którego celem jest wspieranie i rozwój turystyki w regionie Imereti. Projekt ten był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014. Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej www.visitkutaisi.com.

Z Azji do Europy przez Gruzję. Współpraca Deutsche Bahn z Georgian Railway

Niemiecki operator kolejowy Deutsche Bahn skorzysta z gruzińskiego korytarza transportowego podczas towarowego, kolejowego transportu na linii Azja-Europa.

Deutsche Bahn podpisała umowę z gruzińskim operatorem kolejowym Georgian Railway na mocy której, ustalono m.in. stawkę taryfową za transport towarowy oraz liczne sprawy techniczne oraz handlowe.

Gruziński miód na europejskich stołach

Według Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej gruziński miód spełnia standardy kontroli jakości Unii Europejskiej i w niedługim czasie można rozpocząć jego eksport na rynek zachodni.

W ciągu ostatnich dwóch lat gruzińskie Ministerstwo Rolnictwa przeprowadziło szereg zadań mających na celu poprawę kontroli jakości gruzińskiego miodu poprzez m.in. zakup nowej infrastruktury laboratoryjnej oraz poprawę standardów badań i reorganizację instytucji odpowiedzialnej za nadzór sanitarny, tak aby spełniały one wysokie wymagana europejskie.

„Umowa o wolnym handlu podpisania pomiędzy Unią Europejską a Gruzją umożliwia eksportowanie gruzińskiego miodu na rynki europejskiej bez żadnych dodatkowych opłat – powiedział Ambasador Unii Europejskiej w Gruzji Janos Herman. Jednakże zawiera ona zapis, stwierdzający, iż maksymalna ilość eksportowanego corocznie miodu może wynieść 1,5 tys. ton.

Gruzińscy producenci po zdobyciu certyfikacji instytucji kontrolnej będą mogli rozpocząć eksport miodu na rynki Unii Europejskiej.

W roku 2015 Gruzja wyprodukowała ponad 4 tys. ton miodu, a w 2014 roku ok. 5,4 tys. ton miodu o wartości ok. 54,2 tys. USD. Miód był eksportowany głównie do Libii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Libanu, Korei Południowej oraz Chin.

W 2014 roku rząd Gruzji zainicjował program wsparcia spółdzielni pszczelarsko-rolnych, który udzielił wsparcia 164 spółdzielni w całej Gruzji, w tym ponad 80 z regionów górskich. Program miał na celu pobudzenie rynku pszczelarskiego w Gruzji. Dzięki programowi wsparcia udało się zakupić nowe ule oraz specjalistyczny sprzęt techniczny.

მსოფლიო ბანკი ეხმარება საქართველოს ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში

მსოფლიო ბანკი საქარველოს გამოუყოფს 9 მილიონს ქალაქის ინფრასტრუქტურის აღდგენისა და რეკონსტრუქციისთვის, ასევე საქალაქო თვითმმართველბასა და ტურიზმს იმერეთის რეგიონში (დასავლეთ საქართველო), რათა ხელი შეუწყოს კულტურულ და ისტორიულ ძეგლებს, რომლებიც გაზრდის ტურისტთა რაოდენობას საქართველოს ტერიტორიაზე.

ფულადი სახსრები გამოიყოფა ვანის არქეოლოგიური მუზეუმისა და მასთან მისასვლელი გზის რეკონსტრუქციისთვის, ასევე ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გაწმენდისათვის.

„საქართველო მსოფლიო ბაკს შეუერთდა 1992 წელს. ამ დროის განმავლობაში, განხორციელდა დაახლოებით 2.31 მილიარდის დანახარჯის 73-ზე მეტი პროექტი. ტურისტული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და განვითრება ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა, რომელსაც მსოფლიო ბანკი აფინანსებს.“ -აცხადებს სააგენტო „ტრენდი“.

აღსანიშნავია, რომ 2014 წელს განხორცელდა პროექტი: “ტურისტული პოტენციალის განვითარება იმერეთის რეგიონში. ადგილობრივი ბაზრის დახმარება“, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ICAD ფონდი და „ტურიზმი და რეალობა“, რომლებიც მიზნად ისახავენ ხელი შეუწყონ და განავითარონ ტურიზმი იმერეთის რეგიონში. 2014 წელს ზემოხსენებული პროექტის თანადაფინანსებაში წვლილი შეიტანა პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს „პოლონურმა განვითრების კოოპერაციის პროგრამამ“. დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ვებ- გვერდს:www.visitkutaisi.com.

http://en.trend.az/scaucasus/georgia/2533768.html, http://vestnikkavkaza.net/news/Georgia-to- receive-9-million-from-World-Bank-for-development-of-tourism.html

გერმანია გამოიყენებს „ქართულ კორიდორს“ აზიური ტვირთის ტრანსპორტირებისთვის

გერმანიის სარკინიგზო ოპერატორი Deutche Bahn გამოიყენებს „ქართულ კორიდორს“ აზიური ტვირთის ტრანსპორტირებისათვის. “ საქართველოს რკინიგზასა “ და Deutche Bahn-ს შორის შეთანხმება განსაზღვრავს ტარიფებს „ტრანს-კასპიურ კორიდორში“ და აგრეთვე კომერციულ და ტექნიკურ საკითხებს.

ქართული თაფლის ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარძე 2016 წელს იწყება

ევროკომისიის ჯანმრთელობისა და მომხმარებელთა საქმეების გენერალურმა დირექტორატმა დაადგინა, რომ ქართულმა თაფლმა დააკმაყოფილა ევროკავშირის ხარისხის კონტროლის სტანდარტები და ახლა შესაძლებელია მისი ექსპორტზე ევროპაში გატანა.

უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ განხორციელდა მთელი რიგი პროცედურები, რომლებიც მიზნად ისახავდა ახალი ინფრასტრუქტურისა და ლაბორატორიული ინსტრუმენტების მეშვეობით ადგილობრივი თაფლის ხარისხს ზრდას. ჩატარდა მაღალი სტანდარტების კვლევა და პასუხისმგებელ ორგანოებს დაეკისრათ სანიტარიული ზედამხედველობის კაპიტალური გაუმჯობესება.

“ევროკავშირის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება საქართველოს აძლევს თავისი თაფლის ექსპორტის განხორციელების საშუალებას ევროკავშირის ბაზარზე ყოველგვარი დამატებითი გადასახადების გარეშე. საქართველოს შეეძლება 1,500 ტონა თაფლის ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე, ყოველ წელს “, განაცხადა იანოშ ჰერმანიმ, ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში.

ყველა მეფუტკრეს მიეცა თავისი თაფლის ექსპორტის უფლება ევროკავშირის ბაზარზე, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მათი პროდუქცია ერთხელ მიიღებდა ლაბორატორიული ტესტირების პოზიტიურ შედეგებს.

ქართული თაფლს ექნება სპეციალური სერტიფიკატი, რომელიც იქნება საერთაშორისო დონეზე აღიარებული.

საქართველომ 4000 ტონა თაფლი აწარმოა გასულ წელს. 2014 წელს საქართველოს მეფუტკრეებმა 5.4 ტონა თაფლის ექსპორტი მოახდინეს – მისი ჯამური ღირებულება 54.200 USD შეადგენდა. ქართული თაფლი ძირითადად ექსპორტირდა შემდეგ ქვეყნებში: ლიბია, არაბეთის გაერთიანებულ საემიროები, საუდის არაბეთი, ერაყი, ლიბანი, ჩინეთი და კორეის რესპუბლიკა. ქართული მეფუტკრეობის ხელოვნების გამოცოცხლების პროცესი 2 წლის წინ დაიწყო.

მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა „ მეფუტკრეობა-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამა“, რომელიც მხარს უჭერს 164 კოოპერატივს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე; 80 მათგანი საქართველოს მთიან რეგიონებშია, რათა მეფუტკრეობა, როგორც დარგი, განვითარდეს მოცემულ მიდამოებში.

პროცესის წარმატებით განხორციელებისათვის, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტომ შეიძინა სკები და სპეციალური ტექნიკური აღჭურვილობა, რათა დაეხმაროს კოოპერატივებს გამართულად ფუნქციონირებაში.

http://georgiatoday.ge/news/3807/Georgian-Honey-Exports-to-EU-to-Begin-in-2016, http://agenda.ge/news/58199/eng

 

Related Posts

Leave a reply